direct naar inhoud van 4.4 Flora en fauna
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

4.4 Flora en fauna

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld, namelijk in de Flora- en faunawet (2002) en in de Natuurbeschermingswet (1998). De Flora- en faunawet is gericht op de bescherming van soorten, terwijl de Natuurbeschermingswet gericht is op de bescherming van leefgebieden.

Plangebied

EcoGroen Advies BV heeft in het plangebied een quickscan natuurtoets uitgevoerd ten behoeve de beoogde sloop- en bouwwerkzaamheden. Het rapport "Quickscan natuurtoets nieuwbouw, Stokkum" met kenmerk 10-437 van 16 december 2010 is toegevoegd als bijlage 4. De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek worden hieronder kort beschreven.

Gebiedsgericht natuurbeleid

Op basis van de aard van de ruimtelijke ingrepen wordt in het rapport geconcludeerd dat deze geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving aanwezige Natura 2000 - gebieden, Beschermde Natuurmonumenten, EHS – gebieden en gebieden met natuurwaarden buiten de EHS.

Aangetroffen en te verwachten soorten

  • In het plangebied zijn geen potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. De voorgenomen plannen hebben daarnaast ook geen nadelige gevolgen op vlieg- en/of jachtroutes en foeragerende vleermuizen;
  • Verspreid in het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde, zoogdiersoorten te verwachten. Verblijfplaatsen van zwaarder beschermde zoogdieren worden niet verwacht;
  • Verblijfplaatsen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn niet aangetroffen/ te verwachten. Mogelijk komt een soort als Steenuil sporadisch foeragerend voor in het plangebied. In het plangebied is wel broedgebied aanwezig voor algemene broedvogels zoals Merel, Spreeuw en Witte kwikstaart;
  • Overwintering van laag beschermde amfibieënsoorten als Bruine kikker, Gewone pad en Kleine watersalamander is in het plangebied te verwachten;
  • Er zijn geen reptielen of beschermde planten, ongewervelden en vissen aangetoond of te verwachten.

Vervolgstappen en mitigerende maatregelen

Het aanvragen van een ontheffing annex artikel 75 van de Flora- en faunawet is hier niet aan de orde. Bij de beoogde plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag beschermde kleine zoogdieren en amfibieën verloren gaan. Voor de in voorliggende situatie aanwezige of te verwachten tabel 1-soorten geldt in deze situatie echter automatisch vrijstelling van artikel 75 van de Flora- en faunawet.

Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering op te starten in de periode voor half maart en na half juli. Overigens wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum.

Het aspect flora en fauna vormt een belemmering voor het uitvoeren van dit bestemmingsplan in die zin dat er geen bouwactiviteiten in de periode voor half maart en na half juli zullen worden ondernomen.