direct naar inhoud van Artikel 5 Tuin
Plan: Zeddam, Oude Doetinchemseweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgzddwonvinkhof2-or01

Artikel 5 Tuin

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuin en erf met de bijbehorende voorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 5.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. erkers en ingangspartijen aan een woning; en
 • b. bij de bestemming behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.
5.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 5.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. van ingangspartijen aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 1 m bedragen;
  • 2. de breedte niet meer bedragen dan 1/3 van de breedte van de betreffende gevel van de woning; en
  • 3. de bouwhoogte niet meer dan 0,25 m meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning doch niet meer dan 4 m;
 • b. van erkers aan een woning mag:
  • 1. de diepte ten opzichte van de betreffende gevel van de woning ten hoogste 2,5 m bedragen, doch ten opzichte van de voorgevel, indien het voorerf minder dan 6 m diep is, ten hoogste 1,5 m;
  • 2. de breedte niet meer bedragen dan 60% van de breedte van de betreffende gevel van de woning;
  • 3. de bouwhoogte niet meer bedragen dan:
   • 0,25 m meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de betreffende woning doch niet meer dan 4 m;
   • indien de woning bestaat uit één bouwlaag, de goothoogte van de woning;
  • 4. onverminderd de overige bepalingen in dit onderdeel b, mag de afstand van een erker tot de openbare weg of het openbaar groen niet minder dan 1 m bedragen;
  • 5. onverminderd de overige bepalingen in dit onderdeel b, mag de afstand tot het zijerf niet minder dan 0,25 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

bouwwerken   max. bouwhoogte  
pergola's   3 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op of rond een terrein waarop een gebouw staat:   2 m  
overige erf- of perceelafscheidingen:   1 m  
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde   2 m  
5.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.2.2 onder d, ten behoeve van het bouwen van overige erf- of perceelafscheidingen tot een hoogte van maximaal 2 m, uitsluitend achter de voorgevelrooilijn.