direct naar inhoud van Artikel 4 Detailhandel
Plan: Zeddam, Oude Doetinchemseweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgzddwonvinkhof2-or01

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving
4.1.1

De voor Detailhandel aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. detailhandel, met dien verstande dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 1, maximaal 20% van de vloeroppervlakte van de bebouwing mag worden gebruikt ten behoeve van detailhandel voor gebruik, verbruik of aanwending in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
  • b. maximaal één bedrijfswoning;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 Bouwregels
4.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
4.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.