direct naar inhoud van 4.8 Waterparagraaf
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

4.8 Waterparagraaf

De watertoets houdt in dat vroegtijdig in het planvormingsproces rekening moet worden gehouden met de waterhuishouding. Sinds 2003 bestaat de wettelijke verplichting om de watertoets bij ruimtelijke plannen en besluiten te betrekken. Daarom moet in een vroegtijdig stadium van de planvorming overleg plaatsvinden met de waterbeheerder. In een dergelijk overleg wordt stilgestaan bij de consequenties van het nieuwe ruimtelijke plan ten aanzien van de waterhuishouding en mogelijk te nemen waterhuishoudkundige maatregelen. De watertoets is in de toelichting bij het bestemmingsplan opgenomen in de vorm van de waterparagraaf.

Plangebied

In het kader van de sloop- en bouwplannen is door Civicon een watertoets uitgevoerd. Het rapport "Watertoets voor een bouwplan aan de Eltenseweg & Heuvelstraat te Stokkum" met kenmerk 2010-090 is toegevoegd als bijlage 6. De belangrijkste resultaten zijn hieronder beschreven.

Naar aanleiding van de uitgevoerde watertoets heeft er overleg tussen de gemeente en het waterschap plaatsgevonden. Het waterschap heeft voor dit plangebied ingestemd met het toepassen van ondergrondse infiltratievoorzieningen, bijvoorbeeld infiltratiekratjes, op alleen particulier terrein. De berging zal door het totaal van particulieren van de te realiseren woningen naar evenredigheid moeten worden gerealiseerd. De voorzieningen krijgen overstorten op het bestaand gemengd stelsel. Tot aan de perceelsgrens dient het afval- en hemelwater gescheiden aangeleverd te worden. In totaal dient 42 m³ berging gerealiseerd te worden (540 m² maal 77 mm).

De bedoeling is het een zo groot mogelijk deel van de waterbergingsopgave middels een infiltratiesysteem te realiseren. De overstortconstructie dient vervolgens het water dat niet (direct) geborgen/geïnfiltreerd kan worden via de riolering af te voeren zodat er geen wateroverlast ontstaat.