direct naar inhoud van 4.7 Milieuhinder bedrijvigheid
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

4.7 Milieuhinder bedrijvigheid

Ten aanzien van de milieuzonering rond in het plan voorkomende bedrijfsactiviteiten is aangesloten bij de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij gaat het om de in deze publicatie opgenomen categorisering van bedrijfstypen en de daarbij behorende richtafstanden ten opzichte van woonbebouwing (uitgaande van een rustige woonwijk/ rustig buitengebied dan wel gemengd gebied).

Het bestaande bedrijf in olieproducten aan de Heuvelstraat zal worden beëindigd en hiervoor in de plaats komen woningen. Voor dit bestemmingsplan is dit bedrijf dan ook niet relevant.

Het sportpark (voetbalveld) ten zuiden van de Eltenseweg is wel relevant voor dit bestemmingsplan.

Plangebied

Aan de noordzijde van het plangebied bevindt zich een voetbalveld dat in de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009 getypeerd wordt als 'Veldcomplex - met verlichting', met SBI-code 931 G. Het veldcomplex valt in de milieucategorie 3.1 waarvoor een richtafstand van 50 meter geldt voor het aspect geluid ten opzichte van een rustige woonwijk. De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functies toestaan en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Zoals op het figuur hieronder staat aangegeven valt de richtafstandzone van 50 meter over het zuidelijk deel van het plangebied. In het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' dient gemotiveerd te zijn waarom binnen deze zone het mogelijk is om gevoelige bestemmingen (zoals woningen) te realiseren.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01_0006.jpg"

Figuur - zone richtafstand Veldcomplex , 50 meter

Kenmerken voetbalveld

Het sportveld ligt aan de zuidzijde van de Eltenseweg en is aan de zuidzijde omringd door woningbouw.

De geluidsbelasting van een voetbalveld valt onder de Algemene regels van het Activiteitenbesluit. Er is geen sprake van geluidnormen die gelden voor sportvelden.

De afstand tussen de rand van het veld en de voorgevelrooilijn van de planlocatie is iets groter dan 30 meter. Het veld wordt wekelijks 6 dagdelen gebruikt en ook dan niet dag en nacht. Op zaterdag en zondag zijn er meestal wedstrijden, zaterdags veelal 1 en zondags meestal 3. Op maandag- en woensdagavond zijn er altijd trainingen van 18:00 tot 19:00 en op dinsdag- en donderdagavond van 18:15 tot 21:30.

Aangezien de vereniging beschikt over slechts één veld en het een kleine vereniging betreft is de gemeente van mening dat het sportveld niet onder de noemer "Veldcomplex- met verlichting" valt. Het complex wordt niet continu gebruikt in het jaar en de geluidsbelasting is vooral afkomstig van menselijk stemgeluid.

Het complex is kleinschalig van karakter en verwacht wordt dat de mate van hinder beperkt zal zijn. Tussen het sportveld en de toekomstige woningen liggen opgaande beplanting en bomen.

Omgeving nieuwbouwlocatie

De omgeving van de nieuwbouwlocatie is te typeren als een 'gemengd gebied'. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Dat wil zeggen dat er direct naast woningen ook andere functies zoals winkels, horeca en kleine bedrijven voorkomen. Langs de Eltenseweg komen, in de directe omgeving van het plangebied, onder ander al horeca, sport en bedrijvigheid voor. Het bestemmingsplan staat binnen de bestemming 'Wonen' echter ook kleine kantoorfuncties toe en op basis van vrijstelling zelfs een 'bedrijf aan huis' in de milieucategorie 1.

De richtafstand van 50 meter kan vanwege de gebiedskenmerken ('gemengd gebied') verkleind worden met één stap, dat wil zeggen dat de richtafstand 30 meter bedraagt. De toekomstige woningen zullen op iets meer dan 30 meter gebouwd worden van het sportveld.

Conclusie

Aangezien het in deze situatie om 'gemengd gebied' gaat, wordt het op basis van de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering 2009" verantwoord geacht dat op iets meer dan 30 meter van het voetbalveld nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Daarnaast is het sportveld niet vergelijkbaar met de definitie van een volwaardig 'Veldcomplex - met verlichting' zoals genoemd in de VNG-publicatie. Het gebruik van het veld is verre van continu. Het menselijk stemgeluid is de voornaamste bron van geluidsbelasting die een voetbalveld oplevert, maar wordt bij de beoordeling van geluidhinder in de wettelijke zin niet meegewogen.

Volgens de gemeente is een goed woon- en leefklimaat in voldoende mate verzekerd. Daar komt bij dat door de komst van de woningen het sportveld niet extra in zijn ruimtelijke mogelijkheden wordt beperkt.