direct naar inhoud van 4.2 Bodemkwaliteit
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

4.2 Bodemkwaliteit

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de toekomstige functie. Wanneer een toekomstige functie mogelijk wordt belemmerd door de bodemkwaliteit, zal een verkennend bodemonderzoek moeten aantonen of dit daadwerkelijk het geval is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om te kijken of de toekomstige functie van het gebied niet in strijd is met de kwaliteit van de bodem.

Voor het plangebied zijn twee onderzoeken uitgevoerd:

  • 1. Verkennend en actualisatie bodemonderzoek met actualisatie saneringsplan op de locatie aan de Heuvelstraat 10 en de Eltenseweg 8b te Stokkum (zie bijlage 2);
  • 2. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van Eltenseweg te Stokkum (zie bijlage 3).

Conclusie onderzoeken

Heuvelstraat 10 en Eltenseweg 8b

Zintuiglijk zijn op het onverdachte terrein lokaal zwakke bijmengingen aan puindeeltjes waargenomen. Ter plaatse van boring 26 en 52 is onder de klinkerverharding een puinfundatie aanwezig. Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op of in de bodem aangetroffen.

In de vaste bodem en in het grondwater op de onverdachte terreindelen zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan barium in het grondwater, geen verhoogde gehalten aangetoond. De aangetoonde gehalten aan barium overschrijden de streefwaarden, maar vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.

Ter plaatse van de voormalige pomp-/tankinstallatie, op het perceel aan de Heuvelstraat 10, is een sterke olieverontreiniging aanwezig in de vaste bodem en in het ondiepe grondwater. De oliecomponenten zijn waargenomen in het bodemtraject vanaf 1,3 tot maximaal 1,9 m-mv. In de bron van de ondiepe grondwaterverontreiniging zijn licht verhoogde gehalten aan vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (Voel) aangetoond. De aangetoond gehalten zijn naar verwachting te relateren aan het cleanen van de voormalig tanks.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt verwacht dat circa 20 m3 vaste bodem is verontreinigd met oliecomponenten > achtergrondwaarde, waarvan circa 5 m3 is

verontreinigd met gehalten > interventiewaarde.

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt verwacht dat circa 75 m3 grondwater is verontreinigd met oliecomponenten > streefwaarde, waarvan circa 25 m3 is verontreinigd met gehalten > interventiewaarde.

Voor de verwijdering van de aangetoonde olieverontreiniging is een actualisatie van het saneringsplan uit 2000 uitgewerkt. Deze actualisatie staat eveneens in bijlage 2.

De (grond)sanering zal begin 2012 starten. Naar verwachting duurt het ontgraven en uitkeuren van de grond(sanering) een week. Dan volgt de controle op het grondwater. Ook dit onderdeel is dus in gang en behoeft, gezien de verwachte duur van de sanering, geen verder oponthoud voor de planologische procedure in te houden. Mogelijk moet nog een grondwatersanering plaatsvinden.

De ruimtelijke procedure kan verder in gang gezet worden onder voorwaarde dat in het bestemmingsplan opgenomen wordt dat voor de bouw van de woningen de aanwezige verontreiniging wordt gesaneerd. De het resultaat van de sanering dient te worden goedgekeurd door de provincie.


Eltenseweg

Aan de Eltenseweg is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage 3. Het onderzoeksgebied beslaat de gemeentelijke kavel liggend ten oosten van het plangebied en de kavel Eltenseweg 8c. Voor dit bestemmingsplan zijn alleen de onderzoeksresultaten ten aanzien van laatstgenoemde kavel relevant.

De conclusie van het onderzoek is dat er geen noemenswaardige verontreinigingen zijn aangetoond. Er zijn geen belemmeringen voor de bouw van woningen op het terrein.