direct naar inhoud van 1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

1.4 Opzet bestemmingsplan en toelichting

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • a. de toelichting: hierin worden de overwegingen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de gebruikte bestemmingen,
  • b. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van de bestemmingsomschrijvingen en regels met betrekking tot het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en zich daarop bevindende opstallen, en
  • c. een verbeelding, met daarop aangegeven de bestemmingen van alle gronden.

De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 2 staat stil bij de huidige situatie van het plangebied en geeft een beschrijving van de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkeling.
  • In hoofdstuk 3 is beknopt een overzicht opgenomen van de relevante beleidsvisies van overheden, welke zijn opgenomen in diverse nota's en plannen.
  • De gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten worden in hoofdstuk 4 beschreven.
  • Het bestemmingsplan dient een duidelijk toetsingskader op te leveren voor alle direct betrokkenen. In hoofdstuk 5 worden voorstellen gedaan voor de te kiezen bestemmingen met bijhorende regeling.
  • Hoofdstuk 6 heeft betrekking op economische uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verantwoordelijkheden van verschillende partijen.
  • Hoofdstuk 7 behandelt tot slot de maatschappelijke uitvoerbaarheid. Hierin is aangegeven hoe is omgegaan met de terinzagelegging en het vooroverleg ex. artikel 3.1.1. Bro.