direct naar inhoud van 3.2 Streekplan Gelderland 2005
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

3.2 Streekplan Gelderland 2005

Het Streekplan Gelderland 2005 is door Provinciale Staten van Gelderland op 29 juni 2005 vastgesteld. Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening wordt een streekplan, dat onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening tot stand is gekomen, gelijkgesteld aan een structuurvisie onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor alle verschillende functies in de wetenschap dat het beschikbare oppervlak beperkt is. In de woningbouw zal, meer dan in het verleden, aandacht moeten zijn voor de kwaliteit van het woningaanbod. Het gaat niet alleen om de aantallen, maar ook om de behoefte wat betreft doelgroep, prijsklasse, huur/koop, voorzieningen of omgevingskwaliteit. De woningmarkt is steeds meer regionaal en om beter aan te kunnen sluiten bij de gewenste kwaliteiten geeft de provincie alleen indicaties voor de bouwopgave op regionaal niveau en niet per gemeente.

De provincie vraagt gemeenten eerst en vooral te kijken naar de mogelijkheden die het bestaand bebouwd gebied heeft. Door vernieuwing en herstructurering (inbreiding) kan extra beslag op de nog open ruimte (uitbreiding) beperkt blijven. Door fysieke aanpassingen kan ook de kwaliteit van de leefomgeving en de openbare ruimte worden verbeterd.

Een ander beleidsdoel is om het aanbod aan woningen en woonmilieus goed aan te laten sluiten bij de voorkeuren van de bewoners. Er is vooral behoefte aan woningen voor ouderen en starters en aan landelijke en centrumstedelijke woonmilieus. Voorts wil de provincie een versnelling bevorderen van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied, het aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie, het vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van verscheidenheid en identiteit.

Het plangebied is gelegen in het provinciale Waardevol landschap Montferland. Het provinciale beleid voor waardevolle landschappen is opgenomen in paragraaf 2.12 van de structuurvisie. Binnen waardevolle landschappen geldt de 'Ja, mits'-benadering. Dit betekent dat bestemmingswijziging is toegestaan als daarmee de kernkwaliteiten worden behouden en versterkt. Deze kernkwaliteiten zijn vastgelegd in de streekplanuitwerking 'Kernkwaliteiten waardevolle landschappen' (2006). Voor het betreffende deelgebied gelden de volgende kernkwaliteiten:

  • Samenhangende eenheid van hooggelegen stuwwalkern met grootschalig besloten boslandschap met een krans van essen op de hellingen en een ring van dorpen en gehuchten aan de voet.
  • Zicht vanuit de omgeving op de stuwwal.


Het plangebied ligt aan het reeds deels bebouwde lint langs de Eltenseweg, en binnendoor groen afgeschermde gronden in de hoek van de Eltenseweg en de Voorthuizerweg. Van zicht op de stuwwal is geen sprake. Gelet op de kleinschalige schaal en aard van de ontwikkeling worden de kernkwaliteiten van het gebied niet aangetast. De ontwikkeling van 1 vrijstaande woning maakt geen verdergaande inbreuk op het waardevol landschap.