direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

4.6 Geluid

Voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van 14 nieuwe woningen aan de Emmerikseweg te 's Heerenberg. De Wet geluidhinder (Wgh) beschouwt woningen als zogenaamde geluidsgevoelige objecten. Onderzocht dient te worden of toetsing aan de Wgh dient plaats te vinden.

In het kader van de Wgh bevinden zich langs alle wegen zones. Bij de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zones dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Dit geldt niet voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt.

Voor het plangebied is in dit verband de geluidzone van de Emmerikseweg relevant. Op deze weg geldt ter plaatse van het plangebied een maximumsnelheid van 50 km/uur. Het betreft hier een tweestrooksweg. Voor tweestrookswegen binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte die aan weerszijden van de as van de weg in acht moet worden genomen 200 m. De te realiseren woningen liggen binnen deze onderzoekszone. Gezien de ligging van de Rijksweg A12 op ruim 700 meter is deze niet relevant in het kader van de Wgh.

Normen

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel 48 dB. Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.

Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat, kunnen burgemeester en wethouders, mits gemotiveerd, in dit geval een hogere waarde vaststellen tot 63 dB (artikel 83 van de Wgh).

Intensiteiten

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de intensiteitsgegevens en de samenstelling van het verkeer en de verdeling over het etmaal van het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van realiseren van het appartementengebouw Gouden Handen verderop aan de Emmerikseweg.

In de berekeningen is er verder van uitgegaan dat het wegdek ter plaatse bestaat uit klinkerverharding en is gelegen op dezelfde hoogte als het maaiveld waarop de nieuwe woningen gerealiseerd zullen worden. In de huidige situatie is sprake van asfalt verharding, maar wordt wellicht aangepast in een klinkerverharding. Gezien de hogere geluidsbelasting is met klinkerverharding gerekend.

In onderstaande tabel zijn de gebruikte gegevens weergeven.

Weg   Intensiteit [mvt/etm]   Periode   Gemiddeld uurpercentage   Verdeling per voertuigcategorie [%]  
        licht   middel zwaar   zwaar  
Emmerikseweg   4788   dag   7,08   95,4   4,31   0,26  
    avond   2,25   95,4   4,31   0,26  
    nacht   0,63   95,4   4,31   0,26  

Berekeningen

Met behulp van Standaard Rekenmethode I (SRM-I) is voor de 14 nieuwe woningen aan de Emmerikseweg de ligging van zowel de 48 dB-geluidscontour als de 63 dB-geluidscontour berekend voor het jaar 2021. In de rekenuitkomsten is al rekening gehouden met de mogelijkheid om, op grond van artikel 110g van de Wgh 2006, 5 dB af te trekken.

Aangezien het plan voorziet in de realisatie van woningen die gelegen zijn op hetzelfde niveau als de betreffende weg, zijn de contouren bepaald op een waarneemhoogte van 1,5 m en 4,5 m voor respectievelijk de eerste en tweede bouwlaag. De resultaten van de berekening zijn in onderstaande tabel opgenomen. In de bijlage Akoestisch onderzoek zijn de volledige berekeningen opgenomen.

Straat   Hoogte waarneming   48 dB   63dB  
Emmerikseweg   1,5   45,0 m   6,0 m  
Emmerikseweg   4,5   58,0 m   5,0 m  

De te realiseren woningen zijn geprojecteerd op minimaal 8 m uit de as van de weg en ligt dus binnen de 48 dB geluidscontour en buiten de 63 dB geluidscontour. Met behulp van Standaard Rekenmethode I (SRM-I) is voor de nieuwe woningen de gevelbelasting berekend voor het jaar 2021. Dit houdt in dat in de zin van de Wgh sprake is van geluidhinder.

Straat   Waarneemhoogte 1, 5 m   Waarneemhoogte 4,5 m  
Emmerikseweg   61 dB   61 dB  

Ontheffing

De nieuwbouwlocatie voldoet niet aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Het beleid is er opgericht dat, in geval van geluidhinder, maatregelen ter eerst aan de bron moeten plaatsvinden. Voor 14 woningen is het op grond van met name financiële redenen ongewenst om aan de bron maatregelen te treffen. Indien maatregelen aan de bron niet reëel blijken komen de maatregelen in de overdracht van het geluid (bijvoorbeeld het plaatsen van geluidsschermen) aan bod. Het is vanuit landschappelijk en/of stedenbouwkundig perspectief echter niet wenselijk een geluidscherm of geluidswal te realiseren tussen de Emmerikseweg en de nieuwe woningen. In deze situatie zijn er geen maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde

Het is dan ook wenselijk om een hogere grenswaarde bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Montferland aan te vragen. De maximale ontheffingswaarde voor woningen binnen de bebouwde kom bedraagt 63 dB.

Wanneer een hogere grenswaarde wordt aangevraagd zal voldaan moeten worden aan een minimale binnenwaarde van 33dB. Om te kunnen voldoen aan deze binnenwaarde van 33dB zullen aanvullende maatregelen getroffen worden aan de gevels van de woningen. Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zal aangegeven moeten worden welke maatregelen worden getroffen om een afdoende akoestische kwaliteit in de woningen te realiseren.

Het Bouwbesluit stelt overigens een minimumeis aan de geluidwering, onafhankelijk van de ligging van de woning en zijn geluidbelasting. Voor een woning is een minimale geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van 20 dB(A) verplicht.

Bij de vaststelling van de binnenwaarde wordt overigens uitgegaan van de geluidsbelasting op de gevel exclusief artikel 110g. Voor de berekende gevel belasting moet dan ook worden uitgegaan van ongeveer 62 dB. Er zal dus een gevel moeten worden toegepast die 9 dB extra dempt ten opzichte van het bouwbesluit. Door relatief eenvoudige aanpassing aan de gevel is deze reductie zonder al te hoge kosten te behalen.

Gesteld kan dan ook worden dat, indien de woningen op tenminste 8 meter uit de as van de weg worden gerealiseerd en aanvullende maatregelen worden getroffen, de binnenwaarde van 33dB ten niet zal worden overschreden.

Conclusie

Op gewenste woningbouwlocaties wordt de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De woningen worden op circa 8 meter of meer uit de as van de weg gerealiseerd, waardoor de gevelbelasting maximaal 61 dB zal bedragen. Voor de woningen dient een hogere grenswaarde te worden aangevraagd.