direct naar inhoud van 3.3 Geluid
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

3.3 Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat voor een bestemmingsplan inzichtelijk moet worden gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor woningen en andere gevoelige bestemmingen.

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai.

Ten hoogte van het plangebied is een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur van toepassing op de Heeghstraat, een asfaltweg. Daarnaast zijn in de directe omgeving van het plangebied (binnen een straal van 250 meter) de wegen Van Rouwenoortweg en de Singel (voortkomend uit de Sint Stephanusstraat) gelegen welke het meest relevant worden geacht voor de akoestische situatie in het plangebied. De overige wegen binnen de straal van 250 meter rondom het plangebied betreffen wegen die gelegen zijn in wijken, alwaar een lage maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt.

Op circa 490 meter ten zuidoosten van het plangebied is het traject Zevenaar - Winterswijk van de spoorlijn Arnhem - Doetinchem gelegen. De spoorlijn is van het type enkelspoor en heeft een zonebreedte van 100 meter. Gezien de afstand van het plangebied tot de spoorlijn, kan de invloed van spoorweglawaai op het plangebied achterwege worden gelaten. Doordat het plangebied tevens niet is gelegen binnen de invloedssfeer van een industrieterrein, vliegveld of motorcrossterrein, kan ook dit aspect achterwege worden gelaten. Voor het plangebied geldt derhalve dat slechts het wegverkeerslawaai relevant is voor de geluidssituatie.

Wegverkeerslawaai

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone ter zake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Hiertoe moet een akoestisch onderzoek worden gedaan naar die geluidsbelasting.

Normstelling

In de Wet geluidhinder, artikel 82 is bepaald dat voor woningen binnen een geluidzone de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB bedraagt. Op basis van artikel 83 Wgh is het mogelijk dat een hogere waarde wordt vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de in artikel 83 Wgh weergegeven maximale geluidbelasting niet overschrijdt. Voor de situatie op het plangebied bedraagt de maximale geluidbelasting 53 dB.

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder alvorens toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, en bedraagt:

  • 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
  • 5 dB voor de overige wegen;
  • 0 dB bij de bepaling van de geluidswering van de gevel.


Uitgangspunten planlocatie

Het plangebied is gelegen langs de Heeghstraat, een weg die is verhard middels asfalt. Ter hoogte van het plangebied is echter een maximumsnelheid van 30 km/u van toepassing. De Wet geluidshinder is niet van toepassing op wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/u geldt, waardoor de Heeghstraat niet meegenomen hoeft te worden bij de bepaling van de akoestische situatie als gevolg van het verkeer. Het plangebied grenst aan de noordzijde aan de Van Rouwenoortweg, een weg die vanuit de rand van de bebouwde kom van Didam naar het buitengebied loopt. Het verkeer over de Van Rouwenoortweg bestaat voornamelijk uit bestemmingsverkeer, aangezien doorgaand verkeer naar bijvoorbeeld Wehl en Doetinchem gebruik maakt van de Doetinchemseweg (N813). Ter hoogte van het plangebied gaat de Van Rouwenoortweg over van binnen- naar buiten de bebouwde kom, waardoor een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur is toegestaan. De Van Rouwenoortweg is buiten de bebouwde kom verhard middels asfalt.

Ten zuiden van het plangebied is de doorgaande weg de Singel gelegen, een weg die voortkomt uit de Sint Stephanusstraat. De Singel is een onderdeel van de rondweg, welke is gelegen rondom de kern van Didam en voornamelijk wordt gebruikt door verkeer vanaf de N813 (Doetinchemseweg), de rijksweg A12 en rijksweg A18. Op de Singel is nabij het plangebied een maximumsnelheid van 50 km/u toegestaan en de weg is verhard middels asfalt.

De dichtstbijzijnde provinciale weg (N813) is op circa 450 meter afstand van het plangebied gelegen, terwijl de rijksweg A18 op circa 1,8 kilometer afstand gelegen is. De geluidsinvloed van de N813 en rijksweg A18 op het plangebied kan derhalve worden verwaarloosd.

Aangezien de nieuw te realiseren woningen worden plaatst nabij de Heeghstraat, wordt het wegverkeer over de Heeghstraat als meest relevant gezien voor de akoestische situatie in het plangebied. De afstanden van de gevels van de woningen tot de Singel (ca. 90 meter) en de Van Rouwenoortweg (ca. 180 meter) zijn dermate groot, dat de bijdrage van het wegverkeer aan de akoestische situatie op het plangebied als niet-relevant wordt beschouwd. Ter hoogte van het plangebied is er echter een maximum snelheid van 30 km/uur van toepassing op de Heeghstraat. In het kader van de Wet geluidhinder zijn 30 km/uur wegen vrijgesteld van akoestisch onderzoek. Hierdoor wordt de weg Singel als meest relevant gezien voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer op het plangebied.

Op basis van gegevens van de gemeente Montferland (model jaar 2019) kan worden geconcludeerd dat er op de weg Singel, nabij de kruising met de Heeghstraat, een verkeersintensiteit van 1.121,84 voertuigen per etmaal wordt verwacht in het jaar 2019, zowel op de linker- als rechterweghelft. De verkeersintensiteiten en de verkeerssnelheden van de drie categorieën motorvoertuigen (motoren en personenwagens zijn samengevoegd) zijn in onderstaande tabel weergegeven. De gegevens zijn gebaseerd op de door de gemeente Montferland verstrekte gegevens, omgerekend naar het jaar 2021 waarbij rekening is gehouden met een autonome groei van 1,5% per jaar. Bij de berekening is rekening gehouden met afwezigheid van wallen, schermen, kruisingen en hoogteverschillen in de directe omgeving van het plangebied. Ook is er geen rekening mee gehouden dat er diverse gebouwen gelegen zijn tussen het plangebied en de Singel, welke een gunstige invloed zullen hebben op de akoestische belasting op het plangebied als gevolg van het wegverkeer op de Singel.

Verkeersgegevens:   Dag (07 – 19 h)   Avond (19 – 23 h)   Nacht (23 – 07 h)  
Personenwagens per uur   157.80   94.48   19.44  
Snelheid personenwagens (km/h)   50   50   50  
Lichte vrachtwagens per uur   4.43   1.76   0.27  
Zware vrachtwagens per uur   1.89   0.94   0.18  
Snelheid zwaar verkeer (km/h)   50   50   50  
Wegdektype   DAB 11/16 (referentie)  
Hoogte weg (m)   0  
Hoogte van waarnemer (m)   5  
Zichthoek (°)   127  
Fractie absorberend oppervlak   0  
Percentage reflectie van overzijde   0  
Afstand tot kruispunt (m)   0  
Afstand tot minirotonde (m)   0  
Afstand tot drempel (m)   0  
Correctie ex. art. 110g Wgh   -5 dB  


Resultaat berekening SRMI

Op basis van bovenstaande invoergegevens is middels SRMI (via de website www.stillerverkeer.nl) bepaald op welke afstand van het wegas van de Singel de 48 dB-contour gelegen is. Op basis van bovenstaande gegevens is bepaald dat de 48 dB-contour (inclusief correctie ex. art. 110g Wgh) op ca. 41 meter van de wegas gelegen is.

Indien voor de Heeghstraat, op basis van verkeersintensiteiten ontvangen van de gemeente Montferland, dezelfde berekening wordt uitgevoerd (op basis van een snelheid van 30 km/uur), kan worden bepaald dat de 48 dB-contour (inclusief correctie ex. art. 110g Wgh) op ca. 3 meter van de wegas is gelegen. In afbeelding 8 is het resultaat van de berekening weergegeven.

Aangezien er op de planlocatie sprake is van woningen, gelegen in twee of meer aanwezige geluidszones, dient overeenkomstig artikel 110f lid 1, van de Wet geluidhinder onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen.

In lid 3 van artikel 110f is echter vermeld dat het eerste (en tweede lid) uitsluitend van toepassing zijn indien voor een woning:

  • a. Een hogere waarde zal worden vastgesteld, en
  • b. Voor dezelfde woning de geluidsbelasting vanwege tenminste een andere geluidsbron als bedoeld in het eerste lid, in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt.


Daarnaast wordt in het vierde lid omschreven dat het eerste en tweede lid alleen worden toegepast ten aanzien van geluidsbronnen als bedoeld in het eerste lid waarvan de geluidsbelasting in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt.

Bij het plaatsen van de gevels van de nieuw te realiseren woning buiten de 48 dB-contour (op minimaal 41 meter van de wegas van de Singel), wordt de voorkeurswaarde in de toekomstige situatie niet overschreden, en is het derhalve ook niet nodig om een hogere waarde vast te stellen. Overeenkomstig lid 3 en 4 van artikel 110f Wgh kan onderzoek naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen achterwege blijven.

Conclusie

Indien de nieuw te realiseren woningen zodanig worden gesitueerd binnen het bouwblok op het plangebied, dat de gevels van de woningen op minimaal 41 meter afstand van de wegas van de Singel en minimaal 3 meter afstand van de wegas van de Heeghstraat gelegen zijn, zal de geluidsbelasting op de gevels vanwege het wegverkeer op de genoemde weg voldoen aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB.

Aanvullend akoestisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Afbeelding 6. Resultaat berekening SRMI via website www.stillerverkeer.nl, uitgaande van een afstand van 41 meter van de gevel van de woning tot de SingeL

Resultaat berekening is excl. correctie ex. art. 110g Wgh.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0007.jpg"

Afbeelding 7. Resultaat berekening SRMI via website www.stillerverkeer.nl, uitgaande van een afstand van 3 meter van de gevel van de woning tot de wegas van de Heeghstraat.

Resultaat berekening is excl. correctie ex. art. 110g Wgh.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0008.jpg"