direct naar inhoud van 3.4 Geurhinder
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

3.4 Geurhinder

3.4.1 Inleiding

In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij, Aanvulling: Paragraaf 3.4 Beoordeling ruimtelijke ordeningsplannen (d.d. 23 mei 2007) is verwoord op welke wijze ruimtelijke ordeningsplannen moeten worden beoordeeld en rekening moet worden gehouden met de Wet geurhinder en veehouderij. Voor wat betreft geurhinder van veehouderijen dienen de volgende aspecten in ogenschouw te worden genomen:

  • 1. is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig object);
  • 2. wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en derden).

Volgens bestaande jurisprudentie geldt dat bouwen binnen stankcirkels niet toelaatbaar is. Als binnen de contour van de norm al geurgevoelige objecten liggen, wordt de veehouderij niet in alle gevallen in zijn belangen geschaad door nieuwbouw binnen de contour. Als de veehouderij niet in zijn belangen wordt geschaad en tevens een goed woon- en verblijfklimaat kan worden gegarandeerd, is het toelaatbaar om binnen de contour van de geldende norm geurgevoelige objecten te bouwen. Voor bouwplannen zowel binnen als buiten de contour van de geurnorm is het, voor een zorgvuldige besluitvorming, nodig om de verwachte geurhinder in het plangebied te evalueren.

In opdracht van de initiatiefnemers is een onderzoek uitgevoerd naar de geurbelasting op de geplande woningen in het plangebied Heeghstraat 35 te Didam. Berekend is de geurbelasting veroorzaakt door rondom het perceel gelegen veehouderijen. Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma V-stacks Gebied (opgesteld in opdracht van het Ministerie van VROM). Middels de resultaten van het onderzoek kan worden bepaald of er sprake is van een goed woon- en verblijfklimaat en of niet iemand onevenredig wordt geschaad in zijn belang.

De in- en uitvoergegevens zijn gegeven in bijlage 5.

3.4.2 Uitgangspunten

Het onderzoeksgebied is gelegen in een concentratiegebied zoals vastgelegd in bijlage I van de Meststoffenwet. Op grond van artikel 3, lid 1, onder a en b van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de norm voor de geurbelasting van geurgevoelige objecten in een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht en buiten de bebouwde kom 14,0 odour units per kubieke meter lucht. Voor het plangebied geldt derhalve een geurbelasting van maximaal 3,0 odour units per kubieke meter lucht.

Bij de berekening is van de direct omliggende veehouderijen en van de relevante veehouderijen op grotere afstand de vergunde geuremissie bepaald. Deze gegevens zijn afkomstig van Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) van de provincie Gelderland. De geuremissies van de veehouderijen zijn per veehouderij als één bron geprojecteerd.

Bij de berekening is voor wat betreft de beoordelingspunten uitgegaan van vier hoekpunten van het perceel (bouwblok) waarop de toekomstige woningen zullen worden gebouwd. Dit in tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in de gebruikershandleiding V-Stacks Gebied. Hierin wordt ervan uitgegaan dat het middelpunt van het te beschermen object genomen moet worden. Aangezien er sprake is van meerdere nieuw te realiseren woningen, zijn de vier hoekpunten van het bouwvlak aangehouden. Hierdoor kan worden gesteld dat, indien de geurhinder op de vier hoekpunten voldoet, dit tevens geldt voor de nieuw te realiseren woningen.

3.4.3 Berekening achtergrondbelasting

Middels het programma V-Stacks Gebied is de achtergrondbelasting op de beoordelingspunten van het perceel berekend. Onder de achtergrondbelasting wordt verstaan de geurbelasting als gevolg van een veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object. Hierbij zijn de volgende invoergegevens gebruikt:

Beoordelingspunten Heeghstraat 35 te Didam

Locatie   X-coördinaat   Y-coördinaat  
Hoekpunt Zuidoost   207.130   439.569  
Hoekpunt Zuidwest   207.025   439.577  
Hoekpunt Noordwest   207.031   439.619  
Hoekpunt Noordoost   207.134   439.608  

Veehouderijen (bronnen)

X-coördinaat   Y-coördinaat   Straat   Huisnr.   Ou Vergund   Ou berekend  
207.445   438.639   Bosstraat   25   14.793   14.793  
207.356   438.991   Oude Zandweg   6   10.538   10.538  
208.467   439.745   V Rouwenoortweg   56   11.748   11.748  
208.527   439.805   V Rouwenoortweg   43   15.042   15.042  
208.450   439.850   V Rouwenoortweg   41   4.600   4.600  
208.138   439.942   V Rouwenoortweg   50   115   115  
208.012   440.249   Oldegoorweg   26   878   878  
208.121   440.305   Holthuizerstraat   14   14.265   14.265  
208.774   440.226   Fuukweg   9   49.382   49.382  
208.811   440.390   Fuukweg   7   7.740   7.740  
208.315   438.821   Tolweg   11a   2.300   2.300  

De achtergrondbelasting op het beoordelingspunt is als volgt :

Locatie   Geurbelasting (ou/m3)  
Hoekpunt Zuidoost   0,74  
Hoekpunt Zuidwest   0,69  
Hoekpunt Noordwest   0,66  
Hoekpunt Noordoost   0,73  
3.4.4 Berekening voorgrondbelasting

Aangezien de nieuw te bouwen woningen geplaatst worden in bestaand stedelijk gebied, is er geen berekening van de voorgrondbelasting uitgevoerd. De eventuele uitbreidingsmogelijkheden van omliggende veehouderijen worden reeds gelimiteerd door de reeds bestaande bebouwing rondom het plangebied.

Daarnaast is de afstand tussen het plangebied en de dichtstbij gelegen relevante veehouderij (locatie Oude Zandweg 6) dermate groot (ca. 650 meter) dat de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied niet van invloed zullen zijn op de uitbreidingsmogelijkheden van de genoemde veehouderij. Andersom zal de voorgrondbelasting van deze veehouderij op het plangebied zodanig klein zijn (de zeer lage achtergrondbelasting in ogenschouw nemende) dat het achterwege laten van een berekening van de voorgrondbelasting gerechtvaardigd is.

3.4.5 Beoordeling van de geurbelasting

Bij wijzigingen (of vrijstelling) van het bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en of het plan niet in strijd is met het recht. Voor geurhinder, afkomstig van veehouderijen, is van belang of er bij toekomstige geurgevoelige objecten sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Op basis van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderijen kan het percentage geurgehinderden worden bepaald.

Geurbelasting in ou/m3 als 98-percentiel   Percentage geurgehinderden  
  Achtergrondbelasting   Voorgrondbelasting  
  Concentratiegebied   Niet-concentratiegebied   Concentratiegebied   Niet-concentratiegebied  
1   2%   4%   4%   7%  
1,5   3%   5%   5%   9%  
2   4%   6%   6%   11%  
3   5%   9%   8%   15%  
4   6%   11%   11%   19%  
5   7%   12%   12%   21%  
6   8%   14%   14%   24%  
7   10%   16%   16%   26%  
8   10%   17%   17%   29%  
9   11%   19%   19%   31%  
10   12%   20%   20%   33%  
12   14%   23%   23%   36%  
14   16%   25%   25%   39%  
16   17%   27%   27%   42%  
18   19%   29%   29%   44%  
20   20%   31%   31%   46%  

Aangezien het plangebied is gelegen in een concentratiegebied, bedraagt het percentage geurgehinderden (op basis van de achtergrondbelasting) circa 2% (uitgaande van een geurbelasting van 0,74 ou/m3).

Om het percentage geurgehinderden te vertalen naar een kwalificatie van het woon- en verblijfklimaat op de berekende locatie, is gebruik gemaakt van onderstaande tabel, afkomstig uit de GGD-richtlijn Geurhinder (2002, tabel 4.2).

Milieukwaliteit   Geurgehinderden (%)  
Zeer goed   < 5  
Goed   5 – 10  
Redelijk goed   10 – 15  
Matig   15 – 20  
Tamelijk slecht   20 – 25  
Slecht   25 – 30  
Zeer slecht   30 – 35  
Extreem slecht   35 – 40  
3.4.6 Beoordeling vaste afstanden tot omliggende agrarische bedrijven

Op de percelen, rondom het plangebied, ligt voornamelijk de bestemming Wonen. Binnen een afstand van 100 meter tot het plangebied zijn er geen agrarische bedrijven gelegen, waardoor er in onderhavig geval altijd voldaan zal worden aan de vaste afstanden tot een agrarisch bedrijf. Een verdere beoordeling van de vaste afstanden wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.


Conclusie

De achtergrondbelasting op het bouwblok als gevolg van de voor het bepalen van de geurbelasting relevante veehouderijen rondom het plangebied Heeghstraat 35 te Didam is berekend op maximaal 0,74 ou/m3. Het percentage geurgehinderden veroorzaakt door de achtergrondbelasting is ca. 2 %. Het woon- en verblijfklimaat in deze omstandigheden is als zeer goed aan te merken.

De voorgrondbelasting op het bouwblok is vanwege de ligging in bestaand stedelijk gebied niet bepaald.

Het aspect Geur levert geen beperkingen op ten aanzien van het bouwplan.