direct naar inhoud van 3.11 Conclusie milieutechnische en ruimtelijke aspecten
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

3.11 Conclusie milieutechnische en ruimtelijke aspecten

De resultaten van de milieutechnische en ruimtelijke aspecten leveren onderstaande beperkingen op ten aanzien van de nieuwbouwplannen.

Bij de werkzaamheden dient er rekening mee te worden gehouden dat broedende vogelsoorten niet worden gestoord. Dit wordt zoveel als mogelijk geminimaliseerd door de voorgenomen werkzaamheden te starten buiten het broedseizoen (ruwweg 15 maart - 15 juli). Het wordt aanbevolen om de kavel bouwrijp te maken voor de winterperiode, wanneer amfibieƫn in rust zijn. Hierdoor is de kans op schade aan individuen nihil.

Voor het deel van de onderzoekslocatie waar het archeologisch karterend booronderzoek is uitgevoerd, wordt door ARC de aanbeveling gedaan verder archeologisch onderzoek uit te voeren door middel van proefsleuven. Dit onderzoek is uitgevoerd en gebleken is dat geen vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Montferland (mw. A. Zonneveld) hiervan per direct in kennis te stellen.