direct naar inhoud van 3.10 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

3.10 Bedrijven en milieuzonering

Indien door middel van een plan nieuwe, milieuhindergevoelige functies mogelijk worden gemaakt, dient te worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de hinderzone van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen milieuhindergevoelige functies in de directe omgeving van het plangebied niet negatief worden beïnvloed door de ontwikkelingen die met een plan mogelijk worden gemaakt.

Het plan voorziet in gevoelige functies in de vorm van woningen. In de directe nabijheid van het plangebied zijn diverse bedrijven gevestigd. Wat betreft de aanbevolen afstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies, zoals wonen, is de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' geraadpleegd. Hierin worden richtafstanden voor zowel het omgevingstype 'gemengd gebied' als 'rustige woonwijk' en 'rustig buitengebied' aanbevolen. Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met matige tot sterke functiemenging. In een rustige woonwijk en buitengebied komen vrijwel geen andere functies voor. De richtafstanden gelden voor een gemiddeld nieuw bedrijf en gaan uit van het gebiedstype 'rustig woongebied'. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden worden verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van nieuwe of bestaande woningen gelegen buiten betreffend gebied.

Situatie plangebied

Het plangebied maakt gezien de omliggende functies deel uit van een 'rustige woonwijk'. Binnen een straal van 250 meter zijn de volgende bedrijven gelegen:

Adres   Bedrijvigheid   Afstand tot plangebied   Richtafstand  
Heeghstraat 38   Bouwnijverheid   60 meter   50 meter  
Heeghstraat 7   Bouwnijverheid   55 meter   50 meter  
Singel 50   Onderwijs   > 100 meter   30 meter  
Heeghstraat 20   Zakelijke dienstverlening   80 meter   10 meter  
Heeghstraat 16   Kappersbedrijf   100 meter   10 meter  
Singel 64   Cateringbedrijf   > 100 meter   30 meter  
Maisveld 21   Post- en koeriersdienst   > 100 meter   30 meter  
Maisveld 19   Zakelijke dienstverlening   > 100 meter   10 meter  
Hooiberg 21   Informatie en communicatie   > 100 meter   10 meter  
Maisveld 5   Bouwnijverheid   > 100 meter   50 meter  
Haverveld 2   Kinderopvang   > 100 meter   30 meter  
Maisveld 7   Post- en koeriersdiensten   > 100 meter   30 meter  
Sint Stephanusstraat 16   Zakelijke dienstverlening   > 100 meter   10 meter  
Hooiberg 12   Onderwijs   > 100 meter   30 meter  
V. Rouwenoortweg 11   Zakelijke dienstverlening   > 100 meter   10 meter  
Roggeveld 12   Zakelijke dienstverlening   > 100 meter   10 meter  

Het dichtstbij gelegen bedrijventerrein is De Fluun 2 te Didam op circa 730 meter afstand van het plangebied. Het betreft een gemengd bedrijventerrein waarop deels bedrijfswoningen zijn toegestaan. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven tot de milieucategorie 5 toegestaan en/of aanwezig. Hierdoor geldt een hinderafstand van minimaal 500 meter en maximaal 1.000 meter. Het plangebied is derhalve gelegen binnen de richtafstand die geldt voor bedrijven met milieucategorie 5.3, maar buiten de richtafstand geldend voor bedrijven met milieucategorie 5.1 en 5.2. Doordat er tussen het bedrijventerrein en het plangebied reeds vele woningen zijn gesitueerd, zal er geen sprake zijn van wederzijdse hinder.

Conclusie

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de nieuw te realiseren woningen worden geplaatst buiten de richtafstanden van omliggende bedrijven, zoals opgenomen in de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'.

Het plangebied is wel gelegen binnen de maximale richtafstand (1.000 meter) van het bedrijventerrein De Fluun 2 te Didam, maar doordat er reeds vele bestaande woningen aanwezig zijn tussen het plangebied en het bedrijventerrein, levert dit geen belemmering op voor de voorgenomen ontwikkelingen.

Het aspect 'geurhinder veehouderijen' wordt in paragraaf 3.4 afzonderlijk besproken.