direct naar inhoud van 2.3 Beheer van de bestaande ruimtelijke situatie
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

2.3 Beheer van de bestaande ruimtelijke situatie

Voorliggend plan is grotendeels consoliderend van aard. Dit houdt in dat de bestaande situatie, zoals die bij het opstellen van het bestemmingsplan bekend is, wordt vastgelegd. Dit houdt echter niet in dat de bestaande ruimtelijke situatie voor de aankomende tien jaar wordt bevroren. Onnodige starheid van het plan moet worden voorkomen. Kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen binnen de bestaande functie is in meer of mindere mate wel mogelijk. Een woning blijft een woning en een maatschappelijke functie blijft een maatschappelijke functie. Afhankelijk van de aard van de functie kan meer of minder flexibiliteit worden geboden.

De verschillende functies zoals die in het plangebied voorkomen zijn veelal bestaande functies. De vraag bij deze functies is in het kader van dit bestemmingsplan niet of de functie daar goed of mooi is; het feit is dat ze er gewoon zijn. Hierbij is wel een nuancering nodig. Als ergens een functie voorkomt die daar werkelijk storend is, dan is dat mogelijk een aspect waar actief gemeentelijk optreden bij noodzakelijk is. In het plangebied komen overigens geen functies voor die zeer storend zijn.

Hieronder wordt ingegaan op de planologische afwegingen die zijn gemaakt voor enkele belangrijke functies bij het opstellen van dit bestemmingsplan.

2.3.1 Wonen

De woonfunctie komt verspreid over het plangebied voor. In dit bestemmingsplan wordt deze functie in de bestaande vorm beheerd. Hierdoor wordt bereikt dat het karakter van de diverse straten en wijken in stand blijft.

Indien uitbreiding van de bouwmassa gewenst is, kan dit onder voorwaarden gerealiseerd worden met een binnenplanse afwijking (dit geldt ook voor andere functies dan de woonfunctie). Indien de binnenplanse afwijking niet voldoende mogelijkheden biedt, kan gebruik worden gemaakt van een afzonderlijke planologische procedure.

2.3.2 Verkeer, verblijf, groen, water, etc.

De openbare gebieden binnen het plangebied zijn flexibel bestemd. Dit is gedaan om aan de praktijk van alle dag tegemoet te komen. De inrichting van de openbare ruimte wil namelijk nog wel eens veranderen. Zaken als het wijzigen van de loop van een wandelpad, de aanpassing van een bocht in een weg of het verleggen van een groenstrook zullen binnen de plantermijn op meerdere locaties kunnen voorkomen. Dit plan voorziet in die aanpassingen.

Binnen het plangebied is weinig structureel groen aanwezig. Enkele structurele groenvoorzieningen zijn aanwezig in de oude kern. De dorpsrand aan de oostzijde is bestemd als Agrarisch met waarde waarbij openheid en reliëf de landschappelijke waarden zijn. Voor het overige beperkt het groen zich tot solitaire bomen en bermen, mee ontworpen met de infrastructuur. Veel groene elementen in Beek zijn er op de overgangen naar het buitengebied. Deze gronden zijn echter veelal agrarisch in gebruik. Beek heeft een diffuse overgang van de bebouwde kom naar het buitengebied.

De ontwikkelingen in dit plan gaan niet gepaard met aanpassing of verandering van de waterhuishoudkundige structuur. Er wordt geen water toegevoegd in de vorm van vijvers of watergangen. Evenmin wordt er water onttrokken aan het plangebied. In paragraaf 3.4 van deze toelichting is een uitgebreide beschrijving gegeven van de waterhuishoudkundige situatie in het plangebied.

2.3.3 Centrumfuncties, winkels, horeca

Langs de St. Martinusstraat en de St. Jansgildestraat komen verschillende centrumfuncties voor. De grootste concentratie is rondom de kerk. Het beheerkader dat voor deze functies is opgenomen is enigszins flexibel te noemen is zowel bebouwing als gebruik. Of uitbreiding van de bebouwing mogelijk is, is perceelsafhankelijk. De regeling voor het gebruik is toegesneden op de wijze waarop deze bedrijven functioneren. Een slagerij past, als winkelvoorbeeld, in ruimtelijk opzicht even goed als een lampenwinkel waardoor geen nadere bestemmingsbepalingen voor dit onderscheid zijn aangebracht. Forse veranderingen in bebouwing of gebruik zijn alleen na een afwijking of herziening van het bestemmingsplan mogelijk onder de genoemde voorwaarden.

In het bestemmingsplan worden bestaande functies in de vorm van winkels en kantoren op de verdieping toegestaan. In beginsel geldt binnen de centrumbestemming dat de primaire functie van de verdieping wonen is.

2.3.4 Maatschappelijke voorzieningen

Binnen het plangebied zijn drie clusters met maatschappelijke voorzieningen gelegen. De kerk is als maatschappelijk bestemd, samen met enkele gebouwen in de directe omgeving. Daarnaast zijn er maatschappelijke functies aan de Averbeek en de Schoolstraat. Echt grootse bouwuitbreidingen zijn niet mogelijk op grond van dit bestemmingsplan. De gebruiksmogelijkheden zijn ruim geformuleerd. Dit om een eventueel vrijkomende functie voor een andere functie geschikt te maken.

2.3.5 Bedrijven

Binnen het plangebied zijn enkele bedrijven gelegen. Deze bedrijven liggen aan de Arnhemseweg (N335) en de St. Martinusstraat. Het bedrijf langs de Arnhemseweg betreft een tankstation. Dit tankstation wordt omgebouwd tot een onbemand station, waarbij de verkoop van LPG wordt beëindigd. Voor beide bedrijven geldt dat deze liggen tussen woningen. In het algemeen geldt volgens de huidige inzichten dat bedrijven niet zonder meer thuis horen in een woongebied; zeker niet als het categorie 3 bedrijven (of hoger) zijn volgens de uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'1. Ten aanzien van bedrijvigheid zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten.