direct naar inhoud van 2.2 Bestaande ruimtelijke situatie
Plan: Kom Beek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgbekkrnactubeek-or01

2.2 Bestaande ruimtelijke situatie

2.2.1 Ruimtelijke structuur

Arnhemseweg

De Arnhemseweg vormt de enige weg door het dorp met een duidelijk verkeerskarakter. De inrichting van deze weg is duidelijk afgestemd op verwerking van het doorgaande verkeer. Dit verkeer doorkruist slechts een klein deel van de bebouwde kom van Beek. De hoofdentree van het dorp is ter hoogte van de rotonde.

St. Jansgildestraat

De hoofdstraat van Beek is de St. Jansgildestraat. Deze straat loopt in noord-zuid richting en sluit aan op de rotonde met de N335. Direct bij binnenkomst van het dorp vanaf de rotonde sluit de St. Martinusstraat aan op de St. Jansgildestraat. Dit is een tweede belangrijke ontsluitingsroute. Deze 'tweetandige vork' vormt het oorspronkelijke dorp. Dit wordt benadrukt door de kerk. Deze is direct ten zuiden van deze kruising gesitueerd. In functioneel opzicht heeft dit gebied verschillende centrumfuncties, waaronder detailhandel en horeca.

Grenzend aan de oude kern is tamelijk recent een plein gerealiseerd met een supermarkt en bovenwoningen. De lintbebouwing aan de St. Jansgildestraat bestaat uit enkele oudere elementen en recente bebouwing. De noord-oost zijde van de straat biedt mogelijkheden om naar het omliggende landschap te kijken. Een verdichting van het lint is gezien het fraaie zicht op het nabijgelegen buitengebied niet gewenst.

St. Martinusstraat

Aan het kruispunt St. Martinusstraat/Weemstraat staat een beeldbepalend herenhuis en een schuur. De openheid van dit kruispunt vormt een aantrekkelijk contrast met de Weemstraat en de smalle St. Martinusstraat.

Aan het einde van de St. Martinusstraat volgt een uitloper in de Steegseweg met ander karakter. Een cluster met kleinschalige agrarische bebouwing, het vroegere Kolkstede, vormt de overgang naar het buitengebied.

Kasteellaan-Kolkstedeweg

Kasteellaan-Kolkstedeweg (in noordwestelijke richting) vormen een oude weg, beginnend bij het buurtschap Kolkstede. Van de oude bebouwing is het merendeel verdwenen. Het heeft plaats gemaakt voor voetbalvelden en tennisbanen.

2.2.2 Functionele structuur

Beek heeft gezien de omvang van het dorp tamelijk veel voorzieningen in diverse categorieën, zoals horeca, detailhandel en zakelijke dienstverlening.

De aanwezigheid van de voorzieningen duidt op betrokkenheid van de bewoners bij het eigen dorp. Dit wordt wellicht mede veroorzaakt door de relatief grote afstanden tot de omliggende kernen met een vergelijkbaar (Zeddam) of hoger voorzieningenniveau ('s Heerenberg).

Opvallend is het grote aantal horecabedrijven. De aanwezigheid van horeca is belangrijk voor het economisch functioneren van het dorp en biedt mede draagvlak voor tal van detailhandelsvoorzieningen. Het grote aantal horecabedrijven komt door de omvang van de toeristische sector. De omvang van de detailhandelsbedrijven is bescheiden. Dit geldt ook voor de ondersteunende voorzieningen. Teneinde het voorzieningenaanbod in Beek een duurzame concurrentiepositie te verschaffen, is enige uitbreiding en modernisering van het aanbod wenselijk. Dit zal vooral plaats moeten vinden door middel van intensivering van het gebruik van de bestaande bebouwing. Naast voorzieningen die zich met name langs de Arnhemseweg, de St. Martinusstraat en de St. Jansgildestraat liggen, bevinden zich in het dorp woningen. De woningen zijn in een blokvormige structuur tussen de oude linten gebouwd. Aan de westkant van Beek is de bestaande wegenstructuur in de loop der jaren uitgebreid met woonblokken. In Beek is één school aanwezig (Kolkstedeschool). Aan de rand van het dorp ligt een sportcomplex.