direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Buitengebied Didam, Loilderhofweg 2a, 2b, 7a en 9 en Terborgseweg 5b
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwonlolwg2ab-or01

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf;
  • b. aanleg van landschapselementen ter versterking van het landschap;
  • c. het (hobbymatig) houden van dieren en telen van gewassen;
  • d. voorzieningen ten behoeve van extensieve dagrecreatie, zoals fiets- en voetpaden en picknickplaatsen voor zover de agrarische bedrijvigheid niet word belemmerd;
  • e. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden van water, bergen, aan- en afvoeren van water en natuurvriendelijke oeverzones langs watergangen;
  • f. nutsvoorzieningen;

een en ander met bijbehorende voorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1

Uitsluitend de volgende bebouwing is toegestaan:

  • a. bouwwerken, geen gebouw zijnde, met een bouwhoogte van maximaal 2┬ám, met dien verstande dat geen sleufsilo's en mestopslagplaatsen mogen worden opgericht.