direct naar inhoud van 5.3 Uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

5.3 Uitvoerbaarheid

5.3.1 Economische uitvoerbaarheid

De kosten van de oostelijke variant zijn globaal geraamd op € 10 miljoen, prijspeil 2009. In dit bedrag is een stelpost opgenomen voor de volgende kosten:

  • Archeologisch vervolgonderzoek;
  • Verplaatsing kabels en leidingen;
  • Herinrichting van de Drieheuvelenweg tussen de Korensingel en de rotonde Tolhuis bij Zeddam.

Provinciale Staten hebben met een motie op 11 november 2009 verzocht aan GS om bij de voorjaarsnota 2010 met concrete plannen te komen die aanleg van de weg in 2012 mogelijk maakt en ook de benodigde financiële middelen daarvoor vrij te maken.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2010 op 29 en 30 juni 2010 werd opnieuw met een motie aan GS verzocht om ten aanzien van de ontbrekende schakel met projectvoorstellen te komen. Na de Staten verkiezingen in 2011 is in het Statenakkoord in de paragraaf mobiliteit opgenomen dat alle door de Staten eerder aangenomen moties moeten worden uitgevoerd. In de financiële paragraaf van het Statenakkoord zijn middelen voor het programma mobiliteit gereserveerd waarmee de ontbrekende schakel kan worden uitgevoerd.

Provinciale Staten hebben op 9 november 2011 de begroting 2012 en de daarbij behorende meerjarenraming vastgesteld. Onder programma 4.2, nieuwe infrastructuur is voor het begrotingsjaar 2013 een reservering van € 10.000.000 opgenomen. Dit bedrag is toereikend om de gehele ontbrekende schakel inclusief alle kosten, waaronder voorbereiding, grondverwerving en uitvoering te kunnen realiseren. Na ingebruikname van de nieuwe N316 ontbrekende schakel zal de bestaande N316 Drieheuvelenweg in eigendom en beheer worden overgedragen aan de gemeente Montferland. De gemeenteraad van Montferland heeft op 10 november 2011 de begroting 2012 en het daarbij behorende investeringsplan vastgesteld. Onder programma 4.2 (nieuw beleid) is voor flankerende maatregelen voor de bestaande N316, Drieheuvelenweg een bedrag van € 845.000,- gereserveerd. Hiermee kan de gehele reconstructie en afwaardering van de bestaande N316 worden uitgevoerd.

5.3.2 Maatschappelijke haalbaarheid

Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.5.2 (het voorkeursalternatief) heeft op 18 juni 2012 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarin het voorkeursalternatief is toegelicht voor ondermeer de dorpsraad Azewijn en andere belangstellenden.

Zoals in die paragraaf is aangegeven, is het definitief ontwerp van de ontbrekende schakel gelet op een aantal geuite zorgpunten nadien bijgesteld. De onderbroken parallelweg aan de oostelijke zijde van ontbrekende schakel, welke in het oorspronkelijk definitieve ontwerp uitsluitend een rol vervullt ten behoeve van het landbouwverkeer voor de aangrenzende landbouwgronden, is in het bijgestelde definitieve ontwerp volledig doorgetrokken tot aan de Terborgseweg. Bovendien wordt de constructie hiervan verzwaard, zodat deze geschikt is voor het doorgaande landbouwverkeer.