direct naar inhoud van 3.3 Probleemverkenning 2010
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

3.3 Probleemverkenning 2010

Een belangrijk vertrekpunt voor de startnotitie vormde de probleemverkenning die in 2010 is opgesteld uit een samenvoeging van de eerder uitgevoerde quickscans en gegevens betreffende de ontbrekende schakel.

In de quickscan uit 2007 zijn 3 alternatieven bekeken en geanalyseerd aan de hand van een verkeersmodel van de Stadsregio, een en ander met het oog op het toekomstig gebruik van de N316. De volgende alternatieven zijn in de quickscan tegen het licht gehouden.

  • 1. Knooppunt Oud-Dijk, uitgaande van de aanleg van de ontbrekende verbindingswegen;
    • a. de richting Oberhausen – Doetinchem
    • b. de richting Doetinchem – Oberhausen
  • 2. combinatielalternatief Knoopunt Oud-Dijk - Ontbrekende schakel
  • 3. nulplus alternatief (optimaliseren bestaande wegennet).

Uit de quickscan is gebleken dat het volledig maken van het knooppunt Oud Dijk er niet voor zorgt dat een verschuiving optreedt van het provinciale en gemeentelijke wegennet op de as Emmerik-Doetinchem naar de A12 en de A18.

Nadien is het regionaal verkeersmodel van de Stadsregio, waarvan bij de quickscan gebruik is gemaakt, geoptimaliseerd met het verkeersmodel Zuidwest Achterhoek in 2009. Daarin zijn de verschillende alternatieven doorgerekend. De resultaten daarvan bevestigen de conclusies uit de quickscan van 2007. De verkeersstromen op het gemeentelijk wegennet worden naar de ontbrekende schakel geleid, waardoor voor omwonenden de leefbaarheid zal toenemen.