direct naar inhoud van 3.2 De startnotitie
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

3.2 De startnotitie

De eerste stap in de planMER procedure wordt gevormd door de startnotitie of de notitie 'Reikwijdte en detailniveau'. Door middel van deze notitie raadpleegt het bevoegd gezag de adviseurs en bestuursorganen die ingevolge het wettelijk voorschrift waarop het plan berust bij de voorbereiding van het plan worden betrokken over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die gericht is op wat relevant is voor het plan en die op grond van artikel 7.7 Wm in het milieueffectrapport moet worden opgenomen.

In de startnotitie zijn de achtergrond en uitgangspunten voor het voornemen en de alternatieven op een rij gezet en is tevens beschreven welke zaken in de planMER onderzocht en vergeleken worden. De startnotitie bakent het aantal te onderzoeken alternatieven af en geeft aan op welke (milieu)effecten deze worden onderzocht.

De startnotitie met betrekking tot de planMER voor de ontbrekende schakel heeft met ingang van 11 februari 2010 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Na afweging van de ingekomen reacties en het uitgebrachte advies door de Commissie MER heeft de gemeenteraad op 30 september 2010 de richtlijnen voor het planMER vastgesteld met dien verstande dat de MER wordt uitgevoerd binnen de kaders van de startnotitie, het advies van de Commissie MER en de reactienota. De betreffende documenten vormen tezamen de richtlijnen voor het planMER.