direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

3.1 Inleiding

Op grond van de Wet worden bij algemene maatregel van bestuur (amvb) onder meer activiteiten aangewezen die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu en waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport in dat kader verplicht is.

Het onderhavig plan is ook een plan waarvoor het maken van een milieueffectrapportage gelet op het bepaalde in onderdeel C van het Besluit Milieueffectenrapportage, verplicht is.

Het doel van een planMER is om de milieugevolgen van een plan of de activiteiten die daarmee mogelijk worden gemaakt in een vroeg stadium in beeld te krijgen en te betrekken bij de planvorming. In dat kader dienen ook alternatieven in beschouwing te worden genomen, alsmede de toestand voor het milieu wanneer het plan of de beschreven alternatieven niet zouden worden uitgevoerd.