direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk/lokaal beleid
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

3.3 Gemeentelijk/lokaal beleid

3.3.1 Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied

De notitie 'Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied' voorziet in een gemeentelijke uitwerking van het regionale functieveranderingsbeleid inzake wonen en werken. Op basis van dit 'VAB-beleid' kan vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing hergebruikt worden en is onder voorwaarden nieuwbouw mogelijk.

Bij functieverandering c.q. hergebruik van vrijkomende of vrijgekomen (agrarische) bebouwing of gebouwen dienen de volgende twee doelen te worden gediend:

  • Behoud van vitaliteit en leefbaarheid in het landelijk gebied;
  • Voorzien in de ruimtevraag van het midden en kleinbedrijf naar vestigingslocaties.

Het bouwplan voorziet deels in het hergebruik van bestaande (voormalig) agrarische bedrijfsgebouwen na gedeeltelijke sloop en deels in de nieuwbouw van niet-agrarische bedrijvigheid.

In de notitie is een groot aantal uitgangspunten geformuleerd waaraan een functieverandering naar werken dient te voldoen. Het voert te ver ze hier allemaal te benoemen. Vandaar dat in onderstaande alleen ingegaan wordt op de voor deze locatie meest relevante uitgangspunten:

  • Bij een reductie van ten minste 50% van de gebouwen, kan 750 m2 van de gebouwen worden hergebruikt t.b.v. een werkfunctie.
  • Behoudens hergebruik van karakteristieke of monumentale bebouwing dan wel hergebruik van een eventueel aanwezige ‘deel’ is functieverandering eerst aan de orde indien op een perceel (exclusief eventuele ‘deel’) ten minste 400 m² aan gebouwen aanwezig is en deze oppervlakte in de nieuwe situatie met 50% is gereduceerd;
  • Functieverandering naar werken heeft uitsluitend betrekking op de bestaande bebouwing (in geval de bestaande bebouwing geen soelaas biedt, is een maatwerksituatie met nieuwbouw en meer verevening eventueel mogelijk)

Het bouwplan voor de zes kavels past in beginsel niet binnen het beleid van functieverandering aangezien nieuwbouw plaats vindt.

Niettemin is geoordeeld dat het in bepaalde specifieke gevallen wenselijk kan zijn om enig maatwerk mogelijk te maken, bijvoorbeeld functieverandering in relatie tot bedrijfsverplaatsing indien daartoe een noodzaak bestaat. Hiervan is conform de beleidsnotitie 'Ruimte voor Vernieuwing' in het buitengebied sprake indien aan de volgende opsomming wordt voldaan:

  • a. er bestaat geen mogelijkheid tot uitbreiding op de zittende locatie;
  • b. er is sprake van problematiek op het gebied van milieu (overlast) alsmede aan- en afvoer bewegingen waarvan oplossing dringend gewenst is;
  • c. het bedrijf is veroorzaker van ruimtelijke knelpunten in de omgeving;
  • d. er is sprake van een dringende bestuurlijk uitgesproken wens tot verplaatsing van het bedrijf naar een meer geschiktere locatie.


Voorwaarde is voorts dat de nieuwe invulling van de locatie passend is binnen de landschappelijke structuur van het gebied en tevens wordt bijgedragen aan de landschappelijke versterking van dat gebied.

Bij de Hengelderweg 6 is sprake van een sloop van bijna 1.300 m2 terwijl in de huidige situatie 2.780 m2 aan bedrijfsbebouwing aanwezig is. Ongeveer de helft hiervan zal worden hergebruikt ten behoeve van nieuwe bedrijvigheid terwijl ook 1.200 m2 nieuwbouw plaats vindt. Per saldo vindt geen toename plaats van aantal m2 aan bedrijfsbebouwing.

Bij de Hengelderweg 10 staat in de huidige situatie 1.475 m2 aan bedrijfsbebouwing. Hiervan zal 625 m2 worden gesloopt. In de resterende 850 m2 zal een niet-agrarisch bedrijf worden gevestigd. Er wordt 600 m2 aan bedrijfsbebouwing teruggebouwd. Per saldo zal het aantal m2 aan bedrijfsbebouwing toenemen. Aangezien het hier reeds een bedrijfsbestemming betreft, wordt niet verwacht dat de opsplitsing een strijdigheid oplevert ten aanzien van het geldende beleid.