direct naar inhoud van 3.4 Conclusie
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

3.4 Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling draagt bij aan de vitaliteit van het platteland, grenzend aan het stedelijke gebied van de kom van Didam. Het gebied is in de huidige situatie van beperkte waarde (multifunctioneel gebied). Vernieuwing langs dit gedeelte van de Hengelderweg is wenselijk. De bestaande intensieve veehouderij komt het woon- en leefklimaat van het aangrenzende deel van de bebouwde kom niet ten goede. Gezien de ligging in een overgangsgebied (kernrandzone) biedt het plangebied uitstekende mogelijkheden voor een invulling met gecombineerd wonen en werken (nieuwe economische dragers). Hiervoor is maatwerk noodzakelijk. De voorgestelde invulling is ruimtelijk zeer wel aanvaardbaar en overigens passend binnen de uitgangspunten van het provinciale en regionale beleid nu hiermee een knelpuntsituatie wordt opgelost en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit ter plaatse aanzienlijk wordt verbeterd. Er is per saldo geen sprake van een toename van bedrijfsbebouwing. Bestuurlijke medewerking van de stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft als zodanig ook bevestigd dat hiermee sprake is van een kwaliteitsverbetering ter plaatse. De situatie wordt milieutechnisch gezien aanzienlijk verbeterd nu in de huidige situatie een groot deel van het aangrenzende stedelijke gebied hinder ondervindt van de ter plaatse gevestigde intensieve veehouderij. Er wordt een groot belang toegekend aan de beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing in de nieuwe situatie. De ontwikkeling zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke en landschappelijke structuur (lintbebouwing) ter plaatse. Het is ongewenst dat ter plaatse van de bouwpercelen Hengelderweg 6 en 10 opnieuw een intensief veehouderijbedrijf wordt gevestigd op een dergelijke afstand van de kom van Didam.