direct naar inhoud van 2.3 Toekomstige situatie
Plan: 'Buitengebied Didam, herziening Hengelderweg 6 en 10'
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01

2.3 Toekomstige situatie

De ontwikkeling van de locaties Hengelderweg 6 en 10 moeten zorgen voor een herinvulling van het terrein. Twee agrarische bouwpercelen worden wegbestemd en de locaties worden ingevuld met nieuwe lichtere vormen van bedrijvigheid (maximaal milieucategorie 2) inclusief bedrijfswoningen. Gelet op de ligging van het plangebied leent dit gebied zich bij uitstek voor een werkfuncties met bijbehorende bedrijfswoningen. Hiernaast wordt de ontsluiting van het plangebied enigszins gewijzigd. Het plangebied heeft maximaal 3 ontsluitingen op de Hengelderweg.

Toekomstige bebouwing

Ten behoeve van de nieuwe ontwikkeling zal een deel van de bedrijfsbebouwing worden gesloopt: aan de Hengelderweg nr. 6 gaat het om circa 1.300 m2 en aan de Hengelderweg 10 gaat het om 625 m2. De oorspronkelijke bedrijfswoningen blijven behouden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbbdrhengw610-on01_0005.jpg"

Hengelderweg 6

Op het perceel van de Hengelderweg 6 zal de bestaande bedrijfswoning en twee loodsen blijven bestaan. Ten zuiden hiervan wordt bij een te handhaven bestaande loods nog één bedrijfswoning gebouwd en voorts worden twee percelen met elk een bedrijfswoning en een bedrijfspand toegevoegd. In dit deel zal sprake zijn van 1.200 m2 aan nieuwe bedrijfsbebouwing.

De toekomstige situatie aan de Hengelderweg 6 bestaat uit de volgende bebouwing:

  • Een bestaande bedrijfswoning met een bestaand bedrijfsgebouw van 500 m2 aan de Hengelderweg 6.
  • Nieuwbouw van een bedrijfswoning met een bestaand bedrijfsgebouw van 980 m2 aan de Hengelderweg 6a.
  • Nieuwbouw van twee bedrijfswoningen met ieder een bedrijfsgebouw van 600 m2 aan de Hengelderweg 6b en 6c.

Hengelderweg 10

Op het perceel Hengelderweg 10 zal van de bestaande loods circa 625 m2 worden gesloopt. De bestaande bedrijfswoning blijft gehandhaafd en deze zal samen met de overgebleven loods een bedrijfsperceel vormen. Ten zuiden hiervan wordt een tweede perceel gerealiseerd, ook bestaande uit een bedrijfswoning en een bedrijfspand.

De toekomstige situatie aan de Hengelderweg 10 bestaat uit de volgende bebouwing:

  • Een bestaande bedrijfswoning met een bestaand bedrijfsgebouw van 800 m2 aan de Hengelderweg 10 en 10a.
  • Nieuwbouw van een bedrijfswoning met een bedrijfsgebouw van 600 m2.

Terreininrichting

De westzijde van Didam wordt thans gekenmerkt door een verweving van verschillende functies. De bebouwde kom, een bedrijventerrein, alsmede (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn op korte afstand van elkaar gelegen. Onderhavige ontwikkeling biedt voor wat betreft beeldkwaliteit en situering goede mogelijkheden de bestaande structuur te versterken. De percelen worden daarbij in de diepte ontwikkeld met de woningen georiënteerd op de Hengelderweg en de bedrijfsgebouwen in het verlengde daarachter.

In dat kader is het wenselijk dat de bedrijfswoningen worden gesitueerd in een lint langs de Hengelderweg. De bedrijfsgebouwen worden op enige afstand achter de woningen gesitueerd, doch wel zodanig dat beide zowel functioneel als qua vormgeving een eenheid vormen.

De bedrijfsgebouwen hebben daarbij een meer formeel karakter en de bedrijfswoningen een meer gevarieerd karakter met een verwijzing naar de linten, waarbij woningen van wisselende maten, met wisselende kappen en nokrichtingen met verspringingen in de rooilijn op de weg zijn georiënteerd.

Om het landelijk karakter te benadrukken worden de woningen op enige afstand van de weg gepositioneerd. De bedrijfsgebouwen worden landschappelijk ingepast.

Vanaf de Hengelderweg zal sprake zijn van maximaal drie ontsluitingspunten. Aangezien het een belangrijke doorgaande route is, dient het aantal opritten zo veel mogelijk beperkt te worden.