direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Bestemmingsplan 'Buitengebied(eerste herziening), wijziging Klompenhorstweg 3 te Didam'
Status: concept
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 13 mei 2015 is er een verzoek d.d. 12 mei 2015 ontvangen om de bestaande woning Klompenhorstweg 3 te Didam te mogen splitsen. Het perceel Klompenhorstweg 3 is op dit moment bestemd tot 'wonen', waarbij ter plaatse één woning is toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0001.png"

Op 30 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente besloten medewerking te willen verlenen aan onderhavig verzoek. Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied' kan de woningsplitsing met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid planologisch-juridisch worden vastgelegd.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied 'Klompenhorstweg 3 te Didam' bevindt zich ten noordwesten van de kern Didam nabij de Greffelkamp in het buitengebied van de gemeente Montferland.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0002.png"

Ligging plangebied

1.3 Vigerend bestemmingsplan

De vigerende juridisch-planologische situatie van het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Buitengebied' en het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' van de gemeente Montferland. Het bestemmingsplan 'Buitengebied' is vastgesteld door de raad 29 september 2011, op 19 januari 2012 in werking getreden en op 6 november 2013 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' is op 30 oktober 2014, vastgesteld door de raad, op 8 januari 2015 in werking getreden en op 6 augustus 2015 geheel`onherroepelijk geworden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0003.png"

Het plangebied heeft op grond van dit bestemmingsplan 'Buitengebied' de bestemming 'wonen'. Ter plaatse mag één woning met bijbehorende (inpandige)bijgebouwen worden gebouwd. De woning heeft een maximaal toegestane inhoud van 800 m³. De maximale toegestane goothoogte bedraagt 4,5 meter en de maximale bouwhoogte 9 meter. Voor zover de bestaande inhoud, goot en bouwhoogte meer bedragen is maximaal die bestaande maatvoering toegestaan. De oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 100 m². De goothoogte van bijgebouwen bedraagt maximaal 3 meter en de bouwhoogte maximaal 6 meter. Indien de bestaande oppervlakte groter is dan 100 m², is maximaal die bestaande oppervlakte toegestaan, waarbij geen vergroting van de oppervlakte, goot- en bouwhoogte en wijziging van de situering mag plaatsvinden.

Het bestemmingsvlak 'wonen' Klompenhorstweg 3 is voorts voorzien van de dubbelbestemming 'waarde-archeologische verwachting 3'. Deze bestemming is gericht op bescherming van de te verwachten archeologische overblijfselen in de bodem.

Met het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' zijn zowel de verbeelding als regels op onderdelen gewijzigd. Hoewel de locatie Klompenhorstweg 3 geen deel uitmaakt van de wijzigingen op de verbeelding, hebben er wel enige wijzigingen plaatsgevonden in de regels van de bestemming 'wonen'. De van toepassing zijnde regels zijn opgenomen in de bijlage bij de toelichting.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0004.png"

Naast de regels bij de bestemming 'wonen', is ook de in het bestemmingsplan 'Buitengebied' opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor woningsplitsing enigzins gewijzigd. Deze bijgestelde wijzigingsbevoegdheid is hieronder weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0005.png"

Hoofdstuk 2 Het plan

2.1 Huidige situatie

Op het perceel Klompenhorstweg 3 te Didam is planologisch één burgerwoning met 5 bijgebouwen aanwezig. De bestaande woning bestaat uit een voorhuis (435 m³) en achterhuis (660 m³) en is in de huidige situatie geschikt voor twee huishoudens.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0006.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0007.png"

Het plangebied bestaat uit twee kadastrale percelen, is voorzien van twee huisnummers en de ontsluiting van de woning vindt plaats via een inrit aan de Klompenhorstweg. Parkeren vindt plaats op eigen terrein.

2.2 Toekomstige situatie

De gewenste situatie is weergegeven op de onderstaande afbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.wplgbgbwonklhorst3-on01_0008.png"

In de nieuwe situatie zullen het voor- en achterhuis bestemmingsplantechnisch van elkaar gescheiden worden. De bijgebouwen 1 en 2 op de onderstaande afbeelding zullen gaan behoren tot de woning in het achterhuis, de bijgebouwen 3, 4 en 5 tot de woning in het voorhuis.

Hoofdstuk 3 Haalbaarheid van het plan

3.1 Toets wijzigingsvoorwaarden

Het verzoek tot woningsplitsing is getoetst aan de wijzigingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 27 lid 6 van het bestemmingsplan 'Buitengebied(eerste herziening)'. Hiervoor wordt eveneens verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in de bijlage bij deze toelichting.

  Voorwaarde   Toetsing  
a.   de bestaande woning, dan wel de bestaande woning met aangrenzende deel heeft een inhoud > 1.000 m³. Als gevolg van de splitsing ontstaan twee naar inhoud gelijkwaardige woningen, dan wel twee woningen die ruimtelijk of bouwtechnisch een duidelijk gescheiden eenheid vormen.   een controleberekening heeft opgeleverd dat de inhoud van de woning Klompenhorstweg 3 1.097,377 m³ bedraagt. Het voor- en achterhuis vormen ruimtelijk en bouwtechnisch een duidelijk gescheiden eenheid. Het voor- en achterhuis zullen als gevolg van de splitsing planologisch van elkaar worden gescheiden.  
b.   er mogen planologisch niet meer dan twee woningen ontstaan.   als gevolg van de splitsing ontstaan er planologisch niet meer dan twee woningen.  
c.   omliggende (agrarische) bedrijvigheid mag door de woningsplitsing niet in de bedrijfsvoering worden belemmerd.   het meest nabijgelegen agrarisch bouwvlak 'Klompenhorstweg 12' bevindt zich op een afstand van 100 meter van het bestemmingsvlak 'wonen' Klompenhorstweg 3. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij dient een afstand te worden aangehouden tussen een veehouderij (van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriele regeling een geuremissiefactor is vastgesteld) en een geurgevoelig object van ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen. Ter plaatse van de Klompenhorstweg 12 mogen geen dieren worden gehouden waarvoor bij ministeriele regeling een geuremissiefactor is vastgesteld.  
d.   aangetoond is dat sprake is van een aanvaardbaar leefklimaat voor wat betreft het aspect geur.   in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen intensieve veehouderijen. Ter plaatse van de te splitsen woning is sprake van een zeer goed woon- en leefklimaat.  
e.   uit akoestisch onderzoek is gebleken dat kan worden voldaan aan het gestelde bij of krachtens de Wet geluidhinder ten aanzien van de geluidsbelasting op de gevel van de gesplitste woningen.   de Klompenhorstweg en de Schadewijckweg worden gekenmerkt door een zeer lage verkeersintensiteit. Hiernaast is het bestemmingsvlak 'wonen' ter plaatse van de Klompenhorstweg ver van de wegas gesitueerd. Ter plaatse wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals opgenomen in de Wet geluidhinder.  
f.   uit milieukundig en cultuurhistorisch bodemonderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik, dan wel daarvoor geschikt kan worden gemaakt.   de woningsplitsing gaat niet gepaard met bouwactiviteiten. De gehele woning Klompenhorstweg 3 is in de bestaande situatie reeds sinds eind jaren '80 voor wonen in gebruik. Een bodemonderzoek behoeft niet plaats te vinden. De locatie is voorts gelegen binnen de archeologische zone met de kleinste verwachting. Onderzoek behoeft eerst plaats te vinden voor zover sprake is van nieuwbouw en onderzoek gelet op de regels voor archeologie gelet op de omvang van het bouwplan, noodzakelijk is. Het bestemmingsvlak zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Buitengebied' wordt niet vergroot.  
g.   er heeft niet eerder splitsing plaatsgevonden   er heeft niet eerder splitsing plaatsgevonden.  
h   de locatie bevindt zich niet binnen een indicatieve magneetveldzone, dan wel onderzoek heeft uitgewezen dat de locatie niet is gelegen binnen de specifieke magneetveldzone.   het plangebied bevindt zich op een afstand van ten minste 1 km van een bovengrondse hoogspanningsleiding. De indicatieve magneetveldzone is bij een 150 kV bepaalt op 80 meter ter weerszijden van de leiding en bij een 380 kV op 135 meter ter weerszijden van de leiding.  
i   er is geen sprake van belemmeringen vanuit het aspect externe veiligheid.   in de omgeving van het plangebied bevinden zich geen bevi-inrichtingen, gastransportleidingen of transportassen voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De meest nabijgelegen gasleiding (250 meter afstand) bevindt zich buiten de 1% letaliteitsgrens van de aardgasleiding (140 meter).  
j.   de oppervlakte aan bijgebouwen wordt naar evenredigheid verdeeld.   de oppervlakte aan bijgebouwen wordt evenredig verdeeld zoals blijkt uit de afbeelding in paragraaf 2.2.  
     

3.2 Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggend plan wordt gerealiseerd op particulier initiatief. De kosten die gepaard gaan met de bijbehorende uitvoeringskosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer. De kosten voor het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende ruimtelijk-juridische procedure, zullen door middel van leges worden verrekend met de initiatiefnemer. Tevens is met initiatiefnemer overeengekomen dat eventueel uit dit initiatief voortvloeiende planschade voor zijn rekening komt. Hiervoor is een planschadeovereenkomst met initiatitiefnemer afgesloten. Om deze redenen is voor de uitvoering van dit initiatief geen exploitatieraming opgesteld.