direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Heuvelstraat - Eltenseweg Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwonhstelwg-or01

7.1 Vooroverleg

In het kader van het wettelijke verplichte vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het bestemmingsplanvoornemen voorgelegd aan het Waterschap Rijn en IJssel. De overige relevante organisaties worden gelijktijdig met de ter inzage legging van het ontwerpplan geraadpleegd.

Vooruitlopend op de ter inzage legging in het kader van de herziening van het bestemmingsplan is de voorgenomen ontwikkeling kenbaar gemaakt aan de omgeving. Zo is er intensief overleg gevoerd met onder andere de Dorpsraad Stokkum en directe omwonenden over de plannen wat gedurende de voorbereidingsfase tot enkele aanpassingen in het plan heeft geleid.

Vooroverleg waterschap Rijn en IJssel

Met het waterschap Rijn en IJssel zijn in het kader van vooroverleg de waterbergingseis en de voor dit project uitgevoerde watertoets/geohydrologisch onderzoek besproken. De waterbergingsopgave als gevolg van de voorgenomen woningbouw is voor de gehele hoek tussen Eltenseweg en Heuvelstraat berekend op 76m³. Deze hoeveelheid water zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig binnen de locatie geborgen kunnen worden en in de omgeving zijn ook geen alternatieven voorhanden. Het waterschap heeft voor dit plangebied ingestemd met waterberging in de vorm van een ondergrondse infiltratievoorziening met een overstort die wordt aangesloten op het plaatselijke gemengde rioleringssysteem. De bedoeling is daarmee toch een zo groot mogelijk deel van de waterbergingsopgave te realiseren. De overstortconstructie dient vervolgens het water dat niet (direct) geborgen/geïnfiltreerd kan worden via de riolering af te voeren zodat er geen wateroverlast ontstaat.

Vooroverleg met Provincie Gelderland


Het betreft in dit geval de ontwikkeling van de bouw van (betaalbare) grondgebonden woningen. Het betreft een binnenstedelijke ontwikkeling (inbreiding- en transformatielocatie) geheel gelegen binnen de Contour voor Stokkum en passend binnen het referentiekader KWP-3. Er is dus sprake van plannen met enkel lokale belangen, waardoor er geen provinciale belangen in het geding zijn. De Provincie Gelderland zal, evenals overige relevante organisaties, nog wel tijdens de ter inzage legging van het ontwerpplan worden geraadpleegd.