direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Bestemmingsplan Kernen 2007, herziening Eltenseweg 7-9 Stokkum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-or01

7.1 Vooroverleg

In het kader van het vooroverleg, als bedoeld in art. 3.1.1, sub 1, van het Besluit ruimtelijke ordening is het advies ingewonnen bij de provincie Gelderland.

Het advies van de provicie Gelderland kan als volgt worden samengevat. De reactie van de gemeente is direct daaronder opgenomen.

De provincie merkt op dat voor plannen binnen de stadsregio rekening gehouden dient te worden met zowel het regionale beleid uit het Regionaal Plan als provinciale beleid uit de structuurvisie. De bebouwing wordt weliswaar gerealiseerd binnen de woningbouwcontour, zoals vermeld in het Regionaal Plan, maar er dient voor het gebied ook rekening te worden gehouden met het geldende beleid voor waardevolle landschappen uit het streekplan. Deze laatste opmerkingen over waardevolle landschappen moeten verwerkt worden in de toelichting.

Het advies is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

Reactie gemeente

De laatste alinea van paragraaf 3.2 van de toelichting zal met inachtneming van de opmerkingen van de provincie worden vervangen door:

"Het plangebied is gelegen in het provinciale Waardevol landschap Montferland. Het provinciale beleid voor waardevolle landschappen is opgenomen in paragraaf 2.12 van de structuurvisie. Binnen waardevolle landschappen geldt de 'Ja, mits'-benadering. Dit betekent dat bestemmingswijziging is toegestaan als daarmee de kernkwaliteiten worden behouden en versterkt. Deze kernkwaliteiten zijn vastgelegd in de streekplanuitwerking 'Kernkwaliteiten waardevolle landschappen' (2006). Voor het betreffende deelgebied gelden de volgende kernkwaliteiten:

  • Samenhangende eenheid van hooggelegen stuwwalkern met grootschalig besloten boslandschap met een krans van essen op de hellingen en een ring van dorpen en gehuchten aan de voet.
  • Zicht vanuit de omgeving op de stuwwal.

Het plangebied ligt aan het reeds deels bebouwde lint langs de Eltenseweg, en binnendoor groen afgeschermde gronden in de hoek van de Eltenseweg en de Voorthuizerweg. Van zicht op de stuwwal is geen sprake. Gelet op de kleinschalige schaal en aard van de ontwikkeling worden de kernkwaliteiten van het gebied niet aangetast. De ontwikkeling van 1 vrijstaande woning maakt geen verdergaande inbreuk op het waardevol landschap."