direct naar inhoud van 4.2 Archeologie
Plan: Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum)
Status: ontwerp
Versie: 2
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-on02

4.2 Archeologie

Op basis van het Verdrag van Malta en de Wet op de monumentenzorg is het verplicht om de archeologische waarden bij ruimtelijke planvorming te betrekken, met name bij plannen waarbij bodemverstorende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om het bekende en nog niet bekende bodemarchief. Uitgangspunt hierbij is dat de archeologische waarden zoveel mogelijk behouden moeten blijven en niet aangetast mogen worden.

De projectlocatie heeft een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In december 2009 is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verkennend archeologisch onderzoek. De onderzoeksresultaten worden onderstaand beknopt verwoord. Het onderzoek is als bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing opgenomen.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied een middelmatige verwachting voor het aantreffen van archeologische overblijfselen uit (hoofdzakelijk) de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied evenwel geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een intacte archeologische vindplaats aangetroffen.

Conclusie

Gezien de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ingrepen in het plangebied is geconcludeerd dat bij de uitvoering hiervan naar alle waarschijnlijkheid geen archeologische waarden zullen worden verstoord. Op basis hiervan wordt aanbevolen om geen aanvullend archeologisch vooronderzoek te laten verrichten en het plangebied vrij te geven.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vondstmelding via ARCHIS) verplicht.