direct naar inhoud van 4.10 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Buitengebied, herziening 2011-1 (Eltenseweg 7-9 Stokkum)
Status: ontwerp
Versie: 2
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgskkwoneltenwg-on02

4.10 Bedrijven en milieuzonering

Een belangrijke factor voor het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is een juiste afstemming tussen bedrijvigheid, wonen, recreëren en natuur. In de ruimtelijke ordening wordt daarom rekening gehouden met milieuhinder van bedrijven ten opzichte van milieugevoelige functies.

Bedrijven

In het kader van het project aan de Eltenseweg zijn mogelijke hindercontouren ten aanzien van bestaande bedrijvigheid in kaart gebracht. In de omgeving van het plangebied bevinden zich voornamelijk woningen maar ook (agrarische) bedrijven.


Sonsbeeckstraat 51 (Montferland Serres)

Aan de Sonsbeeckstraat 51 is een bedrijf gevestigd die serres bouwt/fabriceert van aluminium, kunststof en glas. Het perceel is als bedrijf bestemd in het bestemmingsplan 'Kernen 2007'. Op de locatie zijn bedrijven toegestaan in categorie 1 en 2. Het gevestigde serrebouwbedrijf komt het meeste overeen met categorie 'aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. <1000 m²' uit de VNG-richtafstandenlijst. Uit het handboek van de VNG blijkt dat bij dit categorie 2 bedrijf een minimale afstand dient te worden bewaard van 30 meter tussen het bedrijf en de woning. Hieraan wordt voldaan.


St. Isidorusstraat 15 (rundveehouderij)

Volgens de VNG-richtafstandenlijst geldt voor rundveehouderijen een minimale afstand van 100 meter tot woonbebouwing. Hieraan wordt voldaan. De afstand van de planlocatie tot de grens van het perceel St. Isidorusstraat bedraagt meer dan 200 meter.


Heuvelstraat 5 (Klomp Installatietechniek)

Klomp installatietechniek komt het meest overeen met de categorie 'aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. <1000 m²' uit de VNG-richtafstandenlijst. Dit is een categorie 2-bedrijf met een minimale afstand van 30 meter tot woonbebouwing. Hieraan wordt voldaan. De afstand van de planlocatie tot de grens van het perceel Heuvelstraat 5 is meer dan 150 meter.


Sportvelden

In nabijheid van de planlocatie bevindt zich aan de Eltenseweg een sportterrein. Veldsportcomplexen hebben een minimale afstand van 50 meter (geluid). De planlocatie bevindt zich op meer dan 50 meter van het sportveld. Volgens de GGD-richtlijn verdient een object zoals een sportveld 'extra aandacht' in de planvorming.

Geurhinder

In de omgeving van het plangebied zijn enkele bedrijven gevestigd. Het gaat om een bedrijf in serrebouw aan de Sonsbeeckstraat 15 en een bedrijf in installatietechniek aan de Heuvelstraat 5. Voor beide bedrijven geldt een grootste minimale afstand van 30 meter tot woonbebouwing (geluid). Er wordt voldaan aan de minimale afstanden uit de VNG-richtafstandenlijst

Het dichtstbijzijnde agrarische bedrijf bevindt zich aan de St. Isidorusstraat 15. De afstand tussen de planlocatie en het bedrijf bedraagt meer dan 200 meter. Andere rundveehouderijen in de omgeving bevinden zich op nog grotere afstand: de locatie Oosterbroekweg 4 (rund- en schapenouderij) op 300 m ten zuidoosten van de planlocatie en de 's Heerenbergseweg 1 (rundveehouderij) op 460 meter ten oosten van de planlocatie.

Voor rundveehouderijen is geen geuremissiefactor vastgesteld. In dit geval kan een afstand van 100 meter tussen aan agrarisch bedrijf en een geurgevoelig object zoals een woning binnen de bebouwde kom. Hieraan wordt ruimschoots voldaan.

Voor geurhinder mag worden uitgegaan van de kaart 'Achtergrondbelasting huidig'. Op basis van deze kaart geldt ter plaatste van de planlocatie een 'zeer goed' leefklimaat.

Gebleken is dat de nieuwe woning zich niet binnen een aanwezige milieuzone bevindt. De vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening geadviseerde richtafstanden voor geur en/of geluid worden niet overschreden. Geconcludeerd wordt dan ook dat wat betreft de bedrijven en milieuzonering er geen belemmeringen geconstateerd zijn voor de beoogde bouw van de woning.