direct naar inhoud van 7.2 Bestemmingen
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-va01

7.2 Bestemmingen

7.2.1 Tuin

Aan de voorzijde van de woningen bevindt zich een strook met de bestemming "Tuin". Op deze gronden mag de maximale hoogte van gebouwen als erkers en ingangspartijen niet meer dan 4 meter bedragen. Bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen niet de maximale hoogte van 3 meter overschrijden. Tevens kunnen de voor 'Tuin' bestemde gronden (deels) verhard worden.

7.2.2 Verkeer- Verblijfsgebied

Het openbaar gebied binnen het plangebied wordt gevormd door het binnenterrein en de gronden die bestemd zijn als "Verkeer - Verblijfsgebied". De gronden binnen deze bestemming vormen hoofdzakelijk de bereikbaarheid van de woningen en de parkeervoorzieningen.

Daarnaast kunnen de gronden gebruikt worden voor verhardingen van woonstraten, pleinen, auto-, fiets- en voetgangersverkeer, bermen, groen- en speelvoorzieningen.

7.2.3 Wonen

In het plangebied hebben de woningen de bestemmingen "Wonen" gekregen. Binnen de woonbestemming zijn bouwvlakken opgenomen, waarbinnen de woningen gebouwd dienen te worden. Tevens is in de regels een maximum aantal meters opgenomen aangaande de diepte van de woningen. Voor de woningen is in alle gevallen het maximale aantal per bouwvlak en een maximale goot- en/of bouwhoogte opgenomen. Tevens is een aantal randvoorwaarden in de regels opgenomen die betrekking heeft op het bouwen van bijgebouwen etc..

Binnen de bestemming "Wonen" zijn ter plaatse van de bouwaanduiding [aeg] aaneengesloten woningen toegestaan. Gestapelde woningen hebben de aanduiding 'gs' gekregen.

Binnen de woonbestemmingen mag het gebruik van de woning en bijgebouwen ten behoeve van een aan huisgebonden beroep niet meer bedragen dan 30% van de totale oppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen, en ieder geval niet meer dan 50 m².

Alleen op de begane grond voorziet het bouwplan in het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. Deze voorzieningen zijn met een functieaanduiding op de kaart aangegeven. Er is een maximale oppervlakte aangegeven ten behoeve van maatschappelijke functies.

Tot slot is binnen de bestemming "Wonen" een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijf. Voor eventuele aanspraak op deze afwijkingsbevoegdheid moet echter wel worden voldaan aan een aantal in de regels gestelde voorwaarden.