direct naar inhoud van 4.9 Verkeer en parkeren
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

4.9 Verkeer en parkeren

Door de voorgestelde ontwikkeling zal de parkeerbehoefte in de omgeving veranderen. Deze verandering mag voor directe omgeving niet tot onevenredige overlast leiden. Om inzicht te bieden in de parkeerbehoefte is hiervan een berekening gemaakt op basis van het programma.

De gemeente Montferland heeft aangegeven dat op basis van de ASVV 2004 de volgende parkeernormen voor het voorgenomen ontwikkeling dient te worden gehanteerd.

Op basis hiervan is onderstaand overzicht opgesteld als onderbouwing van het aantal parkeerplaatsen:

Functie     Aantal     Kencijfer     TOTAAL  
Kinderopvang     4   arbeidsplaatsen   0,8     3  
Woningen goedkoop     57   arbeidsplaatsen   1,4     80  
Dierenarts     2   behandelkamers   2     4  
Fysiotherapie     7   behandelkamers   2     14  
Huisarts     5   behandelkamers   2     10  
Tandtechnisch laboratorium     2   behandelkamers   2     4  
Kantoorruimte     0,69   100 m2 bvo   1,7     1  
Halen en brengen             6  
TOTAAL             122  

Tabel 4.3 Aantal parkeerplaatsen per functie

Om de vraag naar parkeerplaatsen voor het project te bepalen dient naast de vraag per functie ook gekeken te worden naar de aanwezigheidpercentages op de verschillende momenten van de dag cq week. Op deze wijze kan rekening worden gehouden met medegebruik van parkeerplaatsen van de verschillende functies.

Aanwezigheidspercentages              
    Werkdag   koopavond   zaterdag   zondag  
    overdag   middag   avond     middag   avond    
Kinderopvang     100%   100%   0%   0%   0%   0%   0%  
Woningen goedkoop     50%   60%   100%   90%   60%   60%   70%  
Dierenarts     50%   60%   100%   90%   60%   60%   70%  
Fysiotherapie     100%   100%   30%   15%   15%   5%   5%  
Huisarts     100%   100%   30%   15%   15%   5%   5%  
Tandtechisch lab.     100%   100%   30%   15%   15%   5%   5%  
Kantoorruimte     100%   100%   5%   10%   5%   0%   0%  
Halen en brengen     100%   100%   0%   0%   0%   0%   0%  

Aantal parkeerplaatsen doorgerekend met aanwezigheidspercentages        
    Werkdag   koopavond   zaterdag   zondag  
    overdag   middag   avond     middag   avond    
Kinderopvang     3   3   0   0   0   0   0  
Woningen goedkoop     40   48   80   72   48   48   56  
Dierenarts     2   2   4   4   2   2   3  
Fysiotherapie     14   14   4   2   2   1   1  
Huisarts     10   10   3   2   12   1   1  
Tandtechnisch laboratorium     4   4   1   1   1   0   0  
Kantoorruimte     1   1   0   0   0   0   0  
Halen en brengen     6   6   0   0   0   0   0  
TOTAAL     80   89   92   80   55   52   60  

Tabel 4.4 parkeerbalans Plantsoensingel-Zuid


Op basis van tabel 4.4 wordt duidelijk dat er door de voorgenomen ontwikkeling op een werkdag het piekmoment is. Op dat moment moeten er 92 parkeerplaatsen aanwezig zijn. In algemene zin geldt dat er (zoveel mogelijk) dient te worden geparkeerd op eigen terrein. In de inrichtingsschets is binnen het plangebied ruimte voor 79 parkeerplaatsen. Ten opzichte van het benodigde aantal om het parkeren op eigen terrein af te kunnen handelen is er binnen het plangebied dus een tekort van 13 parkeerplaatsen.

Gekeken is naar de mogelijkheid om dit te kort langs de Plantsoensingel-Zuid op te vangen door hier zogenaamde 'langsparkeervakken' aan te leggen. Dit blijkt vanwege de ter plaatse benodigde wegbreedte van 5,80 meter en bij een minimale trottoirbreedte van 1,40 meter (i.v.m. aanliggende zorgfuncties > rolstoel/rollator vriendelijke inrichting) niet mogelijk. Er blijft maar 1 meter over, terwijl er voor 'langsparkeervakken' volgens de norm 1,80 meter nodig is. De gemeente is echter van mening dat het tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein toch langs het aanliggende deel van de Plantsoensingel-Zuid kan worden opgevangen.

De beoogde zorgfuncties (tandtechnische praktijk, dierenartsenpraktijk, huisartsenpraktijk en praktijk voor fysiotherapie) in de blokken 4 en 5, die met hun gevels direct aan de Plantsoensingel-Zuid liggen, zullen cliënten uit 's-Heerenberg gaan bedienen. Aangezien de entrees van deze functies aan, of direct grenzend aan, de Plantsoensingel Zuid liggen is het te verwachten dat (minstens) een deel van de cliënten van die functie ook langs de Plantsoensingel-Zuid zullen parkeren. Gezien de aanwezige ruimte en het toekomstige profiel van deze weg is dat zeer goed mogelijk, en zal het ook worden toegestaan, zonder dat dit direct verkeersproblemen op zal leveren.

Aangezien de beoogde functies van maatschappelijk belang voor 's-Heerenberg (en misschien deels wel heel Montferland) zullen zijn, gaat de gemeente er mee akkoord gaan dat de 13 parkeerplaatsen die binnen het plangebied tekort zijn in het aanliggende deel langs de Plantsoensingel-Zuid worden gecompenseerd. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat er toch voldoende parkeerruimte beschikbaar is.

In aanvulling hierop dient opgemerkt te worden dat de appartementen die in het plan zijn opgenomen ook geschikt zijn als zorgappartementen. Voor een zorgwoning/-appartement geldt een lagere parkeernorm (0,8 parkeerplaats/woning) dan voor een 'normale' woning (1,4 parkeerplaats/woning). Omdat de niet voor zorgdoeleinden verhuurde appartementen echter ook moeten kunnen worden verhuurd als 'normale' woning is in de berekening van het benodigde aantal parkeerplaatsen de hogere norm aangehouden. Als een appartement dus niet als 'normale' woning, maar als zorgwoning wordt verhuurd en gebruikt is er voor die woning 0,6 parkeerplaats minder nodig.

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van 48 appartementen. Omdat ze worden gezien als 'normale' woningen geldt hiervoor de parkeernorm van 1,4 per woning. Dat levert volgens de norm een totaalbehoefte van 67,2 parkeerplaatsen op als al deze appartementen daadwerkelijk allemaal als 'normale' woning worden verhuurd. Indien alle 48 appartementen zijn verhuurd aan zorgbehoevenden, dan is er volgens de norm nog maar een parkeerbehoefte voor de appartementen van 38,4 parkeerplaatsen. Een vermindering in parkeerbehoefte van 28,8 parkeerplaatsen. Om de parkeerbehoefte ten gevolge van het plan volledig op eigen terrein te kunnen vervullen moeten er van de appartementen in het plan minimaal 22 appartementen als zorgappartement worden verhuurd.

Vanwege de, door vergrijzing en veroudering van de bevolking, toekomstig te verwachten toenemende vraag naar zorg, en dus ook zorgwoningen, is de verwachting dat in de toekomst de parkeerbehoefte in dit plan met betrekking tot het wonen zal afnemen. Hierdoor zullen in de toekomst meer appartementen worden verhuurd als zorgwoning en niet meer als 'normale' woning. In de toekomst zal het huidige tekort van parkeerplaatsen op eigen terrein zich dus vanzelf oplossen.