direct naar inhoud van 4.2 Akoestiek
Plan: Plantsoensingel- Zuid
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01

4.2 Akoestiek

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen zoals aangegeven in de Wet geluidhinder (Wgh). Op grond van de bepalingen van de Wgh dient er akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden als nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een weg worden gesitueerd. Het onderzoek staat in bijlage 3.

De woningbouwlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom van 's Heerenberg. De geluidbelasting op de locatie Plantsoensingel Zuid wordt veroorzaakt door het wegverkeer over de Plantsoensingel Zuid. De verkeersintensiteiten voor het verkeer zijn gebaseerd op de verkeersgegevens die beschikbaar zijn gesteld door de gemeente Montferland. De opgave van de verkeersgegevens geldt voor het peiljaar 2009. De verkeersintensiteiten voor het prognosejaar 2020 zijn bepaald op basis van een autonome groei van 2% per jaar.

De geluidbelasting van het wegverkeer is berekend op basis van rekenmethode II voor wegverkeer. In het akoestisch rekenmodel zijn voor de Plantsoensingel Zuid twee rijlijnen ingevoerd met elk de helft van de totale verkeersintensiteit.

Met het akoestisch onderzoek is nagegaan, welke geluidbelasting Lden op de gevel van de nieuwbouw optreedt.

Conclusie

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat bij de aanvraag voor omgevingsvergunning een akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden voor de bouwblokken 4 en 5 zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek. In dit onderzoek dient aangetoond te worden dat de gevelopbouw voor de voorgevel van de bouwblokken 4 en 5 de geluidgevoelige bestemmingen aan het wettelijk toelaatbare binnenniveau voldoet. Voor de overige bouwblokken en gevels kan worden volstaan met een standaard gevelopbouw.

Met inachtname van deze voorwaarden bestaan er akoestisch gezien geen bezwaar om het bouwplan te realiseren.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonplasinzd-on01_0014.jpg"

Afbeelding 4.2 Overzicht bouwblokken zoals opgenomen in het akoestisch onderzoek.