direct naar inhoud van 6.1 Maatschappelijke Uitvoerbaarheid
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

6.1 Maatschappelijke Uitvoerbaarheid

6.1.1 Vooroverleg

Op grond van artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt vooroverleg gevoerd met vooroverlegpartners. Van het Waterschap Rijn en IJssel is een overlegreactie ontvangen. Deze reactie is als bijlage aan het plan toegevoegd en verwerkt in dit bestemmingsplan.

6.1.2 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg heeft met ingang van 17 mei 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter inzagenlegging is een ieder de gelegenheid geboden om zienswijzen omtrent het ontwerpplan bij uw raad kenbaar te maken. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt door de secretaris van de stichting Stadsraad 's-Heerenberg-west (ontvangen 21 juni 2012). De ingediende zienswijze is binnen de gestelde termijn binnengekomen. De zienswijze is daarmee ontvankelijk. Hieronder volgt een samenvatting van de zienswijze gevolgd door een reactie van de gemeente.


De zienswijze heeft betrekking op de volgende punten:

  • 1. De stichting Stadsraad 's-Heerenberg-west (stadsraad) stelt dat naast het in de praktijk parkeren van één auto op eigen terrein bij elk van de 14 nieuwe woningen er geen voorzieningen zijn getroffen in het openbaar gebied om de extra parkeervraag van naar verwachting nog eens 20 - 25 auto's op te vangen. Deze extra parkeervraag van 20 - 25 auto's in openbaar gebied ontstaan vanwege de ligging, kavelgrote en type woning waarbij de mogelijkheid van kantoor en bedrijf aanwezig is.
  • 2. De stadsraad stelt dat in onderhavig bestemmingsplan geen rekening is gehouden met de mogelijkheid tot het in ere herstellen van een vroegere waterloop van het grenskanaal richting stadshart en of Huis Bergh. Daarnaast is in het ontwerpplan IVVP Montferland 2012 omschreven dat het parkeerprobleem van het centrum deels kan worden opgelost door aan beide zijden van de Emmerikseweg extra parkeervoorzieningen aan te leggen.
  • 3. De parkeerproblematiek van het centrum van 's-Heerenberg wordt door de stadsraad per gebied uiteengezet. De stadsraad is van mening dat er eerst een compleet en toekomstgericht parkeerplan voor het centrum gebied moet komen, alvorens nieuwe bestemmingsplannen goed te keuren.

Gemeentelijke reactie

  • 1. Het bestemmingsplan omschrijft, zoals ook de stadsraad stelt, dat er in de praktijk per huishouden één auto op eigen terrein wordt geparkeerd. De omschrijving van de stadsraad dat er bovenop het parkeren van één auto per woning nog eens 20 - 25 auto's extra in het openbaar gebied zullen worden geparkeerd, als gevolg van het oprichten van 14 woningen, onderschrijven wij niet. Bij de berekening in de toelichting van het bestemmingsplan is uitgegaan van het oprichten van 14 dure woningen, met de mogelijkheid van een beroep aan huis, met een bijbehorende parkeernorm van 1,6 auto per woning. Deze statistische informatie van 1,6 auto per woning ontlenen wij aan het CROW dat het kennisplatform is op het gebied van infrastructuur, verkeer en openbare ruimte in Nederland. Het aantal te parkeren auto's per woning heeft het CROW uitgebreid onderzocht en dergelijke informatie is uitgegeven als statistisch naslagwerk in boekvorm te weten de ASVV 2004. Middels de norm van 1,6 auto per woning en de mogelijkheid tot het oprichten van maximaal 14 woningen ontstaat een totale parkeervraag van 22 a 23 parkeerplaatsen. Naast de 14 auto's op eigen terrein zullen er 9 parkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de voorzijde van de nieuwe woningen, waardoor een juiste parkeerbalans ontstaat. Vanwege gewenste flexibiliteit in bestemmingsplannen nemen we bij de bestemming 'wonen' in principe altijd de mogelijkheid op om middels een afwijking een bedrijf aan huis toe te staan. Het betreft hier een mogelijkheid onder voorwaarden, waarbij dus niet direct bij recht een bedrijf aan huis is toegestaan. Eén van de voorwaarden, van de afwijkingsbepaling, is dat geen onevenredige vergroting van de parkeerdruk mag optreden. Er is dus geen reden om aan te nemen dat er parkeerproblemen ontstaan doordat er mogelijk een bedrijf aan huis wordt gestart.
  • 2. De mogelijkheid van het in ere herstellen van een vroegere waterloop van het grenskanaal richting stadshart en of Huis Bergh is aan de westzijde van de Emmerikseweg geprojecteerd. Het onderhavige bestemmingsplan met 14 woningen ligt aan de oostzijde van de Emmerikseweg en conflicteert derhalve niet met de mogelijkheid tot het in ere herstellen van een dergelijke waterloop. De mogelijkheid tot het creëren van parkeerplaatsen, aan beide zijden van de Emmerikseweg, is zowel in onderhavig bestemmingsplan als ook in het aangrenzende bestemmingsplan Buitengebied planologische verankerd. Er is planologisch een wegprofiel van 10 meter opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in onderhavig bestemmingsplan ook rekening gehouden met het creëren van extra parkeerplaatsen door de bestemming tuin flexibel in te vullen. Het is binnen deze bestemming tuin toegestaan om verharding ten behoeve van de westelijk gelegen weg met de daarbij behorende voorzieningen aan te leggen. De bestemming tuin, welke 5 meter diep is, is dus te betrekken bij het wegprofiel van de Emmerikseweg of te gebruiken als toekomstige voortuin. Planologisch is na vaststelling van voorliggend bestemmingsplan een wegprofiel van 15 meter breed aanwezig. De lengte van dit wegprofiel, gemeten vanaf het Grenskanaal tot aan de Parklaan, strekt zich uit over een lengte van circa 200 meter. Binnen dit wegprofiel van 15 meter bij 200 meter is het zeer goed mogelijk om naast een fraaie entree met woningen, voldoende parkeerplaatsen te realiseren. Op 16 juli 2012 is de stadsraad uitgenodigd voor een gesprek om van gedachten te wisselen over de parkeerbalans in het hele centrum van 's-Heerenberg en dat van de Emmerikseweg in het bijzonder. Tijdens dit gesprek is uiteengezet dat na vaststelling van voorliggend bestemmingsplan nog altijd de keuze aanwezig is om aan beide zijde van de Emmerikseweg te parkeren. Daarnaast is echter aangegeven dat dit in omvang beperkte gebied, dat op enige afstand van het centrum gelegen is, niet de totale parkeervraag van het centrum van 's-Heerenberg kan opvangen.
  • 3. Zoals bij ad 1.1. beschreven zijn wij de mening toegedaan dat er voor 14 woningen voldoende parkeermogelijkheden zijn. Daarnaast is bij ad 1.2 omschreven dat vanwege de gekozen flexibiliteit binnen onderhavig bestemmingsplan voldoende ruimte resteert is om de Emmerikseweg in te richten met parkeerplaatsen. Als laatste is in tegenstelling tot het ontwerpplan IVVP Montferland 2012 het Masterplan 's-Heerenberg reeds vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerpplan IVVP Montferland 2012 is nog aan wijzigingen onderhevig. Dit bestemmingsplan ligt in lijn met het vastgestelde Masterplan. Het Masterplan 's-Heerenberg is in 2004 vastgesteld door de gemeenteraad en geeft een visie voor het hele centrum gebied van 's-Heerenberg met een doorlooptijd van 10 - 20 jaar. Deze visie beschrijft een zo optimaal mogelijke ruimtelijke en functionele invulling van het centrumgebied. Hierbij is per deelgebied aangegeven wat de uitgangspunten zijn. Onderhavige ontwikkeling valt in zijn geheel in Deelgebeid 9. Uitgangspunten voor dit deelgebied zijn een herkenbare entree, relatie landschap versterken, visitekaartje 's-Heerenberg en pré entree op Duits grondgebied. Om voornoemde uitgangspunten te realiseren ligt onderhavig bestemmingsplan ter vaststelling voor. Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het ontwikkelen van royale woningen waarmee o.a. een herkenbare entree ontstaat.

Conclusie

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de zienswijze. De ingediende zienswijze leidt niet tot het staken of wijzigen van de gestarte bestemmingsplanprocedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening.