direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Juridische planopzet
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

Hoofdstuk 5 Juridische planopzet

Dit bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van maximaal 14 nieuwe woningen. De bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wro en het Bro. De procedure uit deze wet en dit besluit is gevolgd. De regels zijn in verschillende hoofdstukken ingedeeld. Hoofdstuk 1 omvat de inleidende regels. In dit hoofdstuk zijn in artikel 1 de begrippen opgesomd en omschreven. In artikel 2 is de wijze van meten opgenomen. In samenhang met deze artikelen moeten de overige artikelen worden gelezen.

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Artikel 3 bevat een omschrijving van de bestemming Tuin. Op deze gronden mag de maximale hoogte van gebouwen als erkers en ingangspartijen niet meer dan 4 meter bedragen. Bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen niet de maximale hoogte van 3 meter overschrijden. Tevens kunnen de voor tuin bestemde gronden (deels) verhard worden.

In artikel 4 is de bestemming Wonen beschreven. Binnen de woonbestemming is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen maximaal 14 woningen gebouwd mogen worden. Tevens is in de regels een maximum aantal meters opgenomen aangaande de diepte van de woningen. De maximale goot- en bouwhoogte zijn in de planregels opgenomen. Tevens is een aantal randvoorwaarden in de regels opgenomen die betrekking heeft op het bouwen van bijgebouwen etc..

Binnen de woonbestemming mag het gebruik van de woning en bijgebouwen ten behoeve van een aan huisgebonden beroep niet meer bedragen dan 30% van de totale oppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende aanbouwen en bijgebouwen, en ieder geval niet meer dan 50 m².

Tot slot is binnen de bestemming wonen een afwijkingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijf. Voor eventuele aanspraak op deze afwijkingsbevoegdheid moet echter wel worden voldaan aan een aantal in de regels gestelde voorwaarden.

In hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan zijn algemene regels opgesteld. In dit hoofdstuk is onder meer de anti-dubbeltelbepaling opgenomen. Deze is verplicht gesteld in het Bro behorende bij de Wro. In dit hoofdstuk staan ook de algemene afwijkingsmogelijkheden die van toepassing zijn op het plan. Op grond van het Bro is het verplicht om overgangs- en slotregels op te nemen. Deze bepalingen zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk.