direct naar inhoud van 4.3 Ecologie
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

4.3 Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een Quickscan natuurtoets 3 in het plangebied uitgevoerd. Tevens is gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet en/of een oriënterend onderzoek in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 of de Ecologische Hoofdstructuur noodzakelijk is.

Vleermuizen

Het verdwijnen van de bomen op de planlocatie heeft geen gevolgen voor de vleermuissoorten die er mogelijk gebruik van maken. Tijdens de inrichting van het plangebied moet het aanlichten (gebruik van bouwlampen in de avonduren op de bouwplaats) van de Emmerikseweg voorkomen worden om het gebruik van deze weg als vliegroute en/ of foerageergebied niet negatief te beïnvloeden. Toch aanlichten is ontheffingsplichtig. Er mag alleen aangelicht worden als aanvullend onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuissoorten langs de Emmerikseweg.

Vogels

Op het terrein zijn enkele vogelsoorten aangetroffen en zijn verschillende soorten mogelijk aanwezig. Om verstoring zo veel mogelijk te voorkomen dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juli) te starten. Daarnaast zal voorafgaand aan de sloop van het duivenverenigingsgebouw, geïnspecteerd moeten worden of er geen vogels aanwezig zijn.

Flora- en faunawet

Er zijn geen dier- en plantensoorten in het plangebied waargenomen die bescherming genieten krachtens de Flora- en faunawet. De gunstige staat van instandhouding van de in het plangebied aangetroffen en te verwachten vogelsoorten zal niet worden aangetast wanneer werkzaamheden buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juli) worden uitgevoerd. De aangetroffen zoogdieren (muizen) zijn tabel 1 soorten die in het kader van ruimtelijke ontheffingen vallen onder de vrijstelling. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet hoeft niet te worden aangevraagd.

Ecologische Hoofdstructuur

Het gebied aan de westzijde van de Emmerikseweg maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur - verweven. Het grenskanaal maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur - ecologische verbindingszone. Invulling van het plangebied zal door de aanwezigheid van de aanwezige groenstrook en de aanwezigheid van de Emmerikseweg zelf een verwaarloosbare invloed hebben op de kernkwaliteiten van het gebied. De te verwachten toename van de geluidsbelasting is niet significant voor de kernkwaliteiten van het gebied.

Conclusie

Op grond van het uitgevoerde onderzoek gelden er geen directe belemmeringen voor de plannen op grond van de natuurwaarden.