direct naar inhoud van 4.1 Bodem
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

4.1 Bodem

De bodemkwaliteit vormt bij ontwikkeling van ruimtelijke functies een belangrijke afweging. Er heeft dan ook een Verkennend bodemonderzoek 1 plaatsgevonden. Hieronder wordt enkel de conclusie van dit onderzoek weergegeven.

Onderzoek

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie 'onverdacht'(ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.

De bodem bestaat voornamelijk uit siltige klei. Plaatselijk is matig grof zand aangetroffen. In de ondergrond bevindt zich plaatselijk vanaf 1,5 m -mv veen. In het opgeboorde materiaal zijn zintuigelijk geen verontreinigingen waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten.

De bovengrond van het zuidelijk terreindeel (zintuigelijk schone klei) is licht verontreinigd met koper, nikkel en PAK. De gehalten aan koper en nikkel bevinden zich tevens boven de voor het gebied geldende achtergrondwaarden. De bovengronden van het noordelijk terreindeel (zintuigelijk schone klein) is licht verontreinigd met PAK. Het PAK-gehalte bevindt zich tevens boven de voor het gebied geldende achtergrondwaarde. In de zintuigelijk schone bovengrond (zand) rondom het gebouw van de postduivenvereniging, alsmede in de ondergrond, zijn geen verontreinigingen aangetoond.

In het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd.

Conclusie

Gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er geen reden voor een nader onderzoek en bestaan er geen milieuhygiƫnische belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Bouwstoffenbesluit zijn hierop mogelijk van toepassing.