direct naar inhoud van 2.1 Provinciaal en regionaal beleid
Plan: Emmerikseweg 17, 's-Heerenberg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01

2.1 Provinciaal en regionaal beleid

2.1.1 Streekplan

De provincie Gelderland heeft op 29 juni 2005 het Streekplan vastgesteld. In verband met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening is de term 'streekplan' vervangen en draagt het Streekplan nu de titel van structuurvisie.

Hoofddoel van het streekplanbeleid is het scheppen van ruimte voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak. Om krachtige steden en vitale regio's te bevorderen, zijn de belangrijkste uitgangspunten 'bundeling van verstedelijking aan/nabij infrastructuur' en het 'organiseren in stedelijke netwerken'.

Bundelingsbeleid is een centraal uitgangspunt voor de wijze waarop in het Gelders ruimtelijk beleid wordt omgegaan met verstedelijking. Het Gelders woonbeleid is vastgelegd in het Kwalitatief Woonprogramma 3 2010-2019 (KWP3).

Het KWP heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief, zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte (de vraag) aan woningen. Het KWP beschrijft per regio de programmatische opgave op basis van de geconstateerde regionale woningbehoefte en is daarmee het richtpunt voor woningbouwbeleid van gemeenten in de regio. De gemeenten en de woningcorporaties hebben de taak – gezamenlijk in regionaal verband – die regionale woonopgave te realiseren. De regionale afstemming van de lokale woonprogramma’s, met het provinciale referentiekader voor de regio als richtpunt, heeft plaatsgevonden bij de voorbereiding van het KWP.

Het Gelders kwalitatief woonbeleid richt zich zowel op bestaand bebouwd gebied (herstructurering, transformatie) als op nieuw stedelijk gebied (uitbreiding).

De belangrijkste ruimtelijke beleidsaccenten zijn:

  • het aanbod aan woningen en woonmilieus moet beter aansluiten bij de voorkeuren van bewoners (om deze reden bevordert de provincie vooral de realisatie van woningen voor ouderen en starters en van de woonmilieus centrumstedelijk en landelijk wonen);
  • een versnelling van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied;
  • het aanpakken van de stagnerende (nieuwbouw)productie;
  • het vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen en wijken;
  • het versterken van verscheidenheid en identiteit.

Waardevol landschap

Volgens de streekplanuitwerking Kernkwaliteiten Waardevolle landschappen is het gebied gelegen in deelgebied 3 'ring van dorpen en gehuchten' van het Waardevol landschap Montferland. De kernkwaliteiten in dit deelgebied zijn:

  • samenhangende eenheid van hooggelegen stuwwalkern met grootschalig besloten boslandschap met een krans van essen op de hellingen en een ring van dorpen en gehuchten aan de voet;
  • zicht vanuit de omgeving op de stuwwal.

Het voornoemde plan betreft een afronding van de bebouwde kom, waardoor geen aantasting plaatsvindt van de kernkwaliteiten van het Waardevolle landschap.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbwonmasdeel9-va01_0002.jpg"

Ligging Waardevol Landschap Montferland

2.1.2 Regionaal Plan 2005-2020 Stadsregio Arnhem Nijmegen

De kern van het Regionaal Plan is gericht op kwalitatieve verbetering, kwantiteit kent daarbij een minder belangrijke rol. Het gaat om het herstructureren en herontwikkelen van het bestaande rood en groen ten behoeve van een kwaliteitssprong van het stedelijke netwerk Arnhem Nijmegen. De ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de dorpen moet behouden blijven. Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening hebben een grote invloed op de sociaaleconomische vitaliteit van de dorpen. Ook blijft de vraag naar landelijke woonmilieus aanhouden. Deze behoefte kan grotendeels worden opgevangen door inbreiding en uitbreiding van de dorpen.

De geplande woningbouwontwikkeling past binnen de in het Regionaal Plan aangegeven 'contour woningbouw'.