direct naar inhoud van 3.3 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: 's-Heerenberg, Zeddamseweg 13-19
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01

3.3 Archeologie en cultuurhistorie

3.3.1 Archeologie

Algemeen

Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, moet worden aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden aangetast. Voor onderhavig gebied is de gemeentelijke archeologische beleidskaart geraadpleegd. Op basis van de gemeente archeologische beleidskaart blijkt dat het plangebied een middelhoge archeologische verwachtingswaarde heeft. Dit houdt in dat de kans op het aantreffen van archeologische waarden reëel wordt geacht. Om die reden is een archeologisch onderzoek benodigd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgshbcntzweg1319-va01_0011.jpg"

Fragment gemeentelijke archeologische beleidskaart
bron: gemeente Montferland, 2011

Onderzoek

Gezien de middelhoge verwachtingswaarde heeft ARC in maart 2012 een bureau- en een karterend booronderzoek uitgevoerd aan de Zeddamseweg 13 – 19 te 's-Heerenberg4. Het gecombineerde onderzoek heeft tot doel om de archeologische verwachting in kaart te brengen, deze te verfijnen door middel van veldwaarnemingen, en zo tot een advies te komen met betrekking tot eventuele vervolgstappen in de AMZ-cyclus.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem op de onderzoekslocatie grotendeels vergraven is. De mogelijke vindplaats uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe Tijd is dan ook grotendeels verstoord.

Gezien de beperkte informatiewaarde van de mogelijke vindplaats wordt geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren.

3.3.2 Cultuurhistorie

Het plangebied bevindt zich in de historische lintbebouwing in het centrum van ´s-Heerenberg, aan de Zeddamseweg. In de huidige situatie heeft het plangebied een vervallen en verlaten karakter.

Met de beoogde invulling van 15-17 zorgeenheden zal de uitstraling van het plangebied verbeterd worden. Daarbij is in het ontwerp van de zorgappartementen rekening gehouden met de stedenbouwkundige structuur van 's-Heerenberg. De beoogde invulling wekt de indruk van een organisch gegroeide stedelijke situatie, passend bij de maat en architectuur van 's-Heerenberg.

3.3.3 Conclusie

Het aspect cultuurhistorie en archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling.