direct naar inhoud van Artikel 3 Tuin
Plan: Buitengebied 2000 herziening 2002, herziening Schuttersveld 9 Kilder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkldalgschutt9-va01

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen behorend bij en ten dienste van de woning;
 • b. een inrit/uitrit;
 • c. één hellingbaan die toegang verschaft tot de kelder onder de woning.
3.2 Bouwregels
3.2.1

Gebouwen mogen niet worden gebouwd.

3.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 1 m.

3.3 Ontheffing van de bouwregels
3.3.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.1 voor het bouwen van aan- en uitbouwen, uitsluitend in de vorm van erkers. Voor het verlenen van ontheffing gelden de volgende eisen:

 • a. de diepte ten opzichte van de voorgevel mag maximaal bedragen:
  • 1. indien het voorerf ten minste 6 m diep is: 2,5 m;
  • 2. indien het voorerf minder dan 6 m diep is: 1,5 m;
  • 3. de breedte mag maximaal 60% van de breedte van de voorgevel van de woning bedragen;
 • b. de bouwhoogte mag maximaal bedragen:
  • 1. 0,4 m hoger dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning maar in totaal niet meer dan 4 m;
  • 2. indien de woning bestaat uit één bouwlaag, maximaal de goothoogte van de woning doch niet hoger dan 5 meter;
 • c. Onverminderd het vorenstaande dient de afstand tot de openbare weg of het openbaar groen minimaal 1 m te bedragen;
 • d. Onverminderd het vorenstaande dient de afstand tot het zijerf minimaal 0,25 m te bedragen, met dien verstande, dat deze afstand bij aaneengebouwde woningen aan de aangebouwde zijde 0 m mag bedragen.
3.3.2

Ontheffing als bedoeld in artikel 3.3.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.