direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: Buitengebied 2000 herziening 2002, herziening Schuttersveld 9 Kilder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgkldalgschutt9-va01

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • a. plan
  het bestemmingsplan Buitengebied 2000 herziening 2002, herziening Schuttersveld 9 Kilder van de gemeente Montferland;

 • b. bestemmingsplan
  de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bpsgkldalgschutt9-va01 met bijbehorende regels;

 • c. aanbouw
  een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

 • d. bebouwing
  één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

 • e. bestemmingsgrens
  de grens van een bestemmingsvlak;

 • f. bestemmingsvlak
  een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

 • g. bouwen
  het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats;

 • h. bouwlaag
  een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

 • i. bouwperceel
  een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

 • j. bouwperceelgrens
  een grens van een bouwperceel;

 • k. bouwwerk
  elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

 • l. eerste bouwlaag
  de bouwlaag op de begane grond;

 • m. erf:
  een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw waarbij kunnen worden onderscheiden het;
  - achtererf, zijnde het gedeelte van het erf dat aan de achterzijde van het hoofdgebouw is gelegen;
  - voorerf, zijnde het gedeelte van het erf dat aan de voorkant van het hoofdgebouw is gelegen;
  - zijerf, zijnde het gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het hoofdgebouw is gelegen;

 • n. gebouw
  elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • o. hoofdgebouw
  een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

 • p. ontheffing
  een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder c van de Wet ruimtelijke ordening;

 • q. peil
  - voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
  - voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
  -indien in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water grenst aan het vaste land;

 • r. prostitutie
  het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • s. seksinrichting
  een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • t. uitbouw
  een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

 • u. voorgevel
  de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig diende te worden aangemerkt;

 • v. woning
  een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.