direct naar inhoud van Artikel 27 Algemene wijzigingsregels
Plan: Woonwijken Didam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwwk-on01

Artikel 27 Algemene wijzigingsregels

27.1 Wijziging naar 'Wonen' en 'Tuin' na bedrijfsbeƫindiging

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, indien is komen vast te staan dat op de gronden als bedoeld in artikel 4 (Bedrijf), artikel 6 (Detailhandel) en artikel 18 (Wonen - Woonwagenstandplaats) geen bedrijf respectievelijk detailhandelsbedrijf respectievelijk woonwagen meer is gevestigd, de bestemming van die gronden te wijzigen in de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin', met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. woningen mogen uitsluitend als niet gestapelde woningen worden gebouwd, dan wel gestapeld met een beperking tot twee bouwlagen met een kap;
 • b. de woningen dienen naar aantal en soort te passen binnen het gemeentelijke woonbeleid;
 • c. artikel 17 (Wonen) en 12 (Tuin) zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing;
 • d. op geen van de gevels van de woningen mag, bij voltooiing, de geluidsbelasting vanwege de ter plaatse toegestane grenswaarde krachtens de Wet geluidhinder overschrijden;
 • e. er dient rekening te worden gehouden met de realisering van 1,5 parkeerplaatsen per gerealiseerde woning, waarvan minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein dient te worden aangelegd;
 • f. de wijziging dient uitvoerbaar te zijn in verband waarmee in ieder geval het volgende dient te worden aangetoond:
  • 1. door middel van een bodemonderzoek dient te worden aangetoond, dat de bodem in milieuhygiĆ«nische zin geschikt is voor woondoeleinden;
  • 2. er mag geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden plaatsvinden;
  • 3. het plan voldoet aan eisen gesteld in verband met de luchtkwaliteit;
  • 4. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de ter plaatse voorkomende ecologische waarden.