direct naar inhoud van 2.5 Toets plan
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

2.5 Toets plan

De voorgenomen ontwikkelingen op het plangebied Heeghstraat 35 te Didam zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Om het plan te kunnen realiseren is dan ook een herziening van het bestemmingsplan nodig. Deze herziening dient te passen binnen gemeentelijk, regionaal, provinciaal en rijksbeleid. Een belangrijk onderdeel van dit beleid wordt gevormd door de afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente, provincie en stadsregio zijn gemaakt op volkshuisvestingsgebied.

Onderdeel van deze afspraken zijn de contouren voor woningbouw, die zijn vastgelegd in het Regionaal structuurplan (zie paragraaf 2.3). Nieuwe woningplannen dienen te worden gerealiseerd binnen deze woningbouwcontour. Het plangebied valt in de huidige situatie echter buiten de woningbouwcontour. De gemeente Montferland heeft echter laten weten, mede vanwege de onmiskenbare ruimtelijke en stedenbouwkundige opwaardering van de locatie, op voorhand niet negatief te staan tegenover de plannen, en is in overleg getreden met zowel de Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN) als de provincie Gelderland.

Dit heeft ertoe geleid dat de provincie Gelderland bij brief van 12 oktober 2010 heeft ingestemd met het plan, onder voorwaarde dat het verzoek niet leidt tot een grotere oppervlakte van het te bebouwen gebied binnen de contour. Met andere woorden: de ruimte waarmee de contour wordt vergroot mag niet groter zijn dan de ruimte waarmee de contour wordt verkleind.

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de provincie Gelderland zal ten behoeve van de ontwikkeling van de 5 vrijstaande woningen de woningbouwcontour ter plaatse van het plangebied worden uitgebreid met een oppervlakte van 4.000 m2 (100 x 40 meter), terwijl ter compensatie de woningbouwcontour op gronden van initiatiefnemer gelegen direct ten noorden van het plangebied met een oppervlakte van 4.004 m2 (154 x 26 meter) zal worden ingeperkt.