direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Heeghstraat, Didam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01

2.4 Gemeentelijk beleid

Geldend bestemmingsplan

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan "Buitengebied Didam 1997" dat is vastgesteld op 26 juni 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 3 februari 1998. Op het perceel aan de Heeghstraat 35 is de bestemming 'bestaande niet-functioneel aan buitengebied gebonden niet-agrarische bedrijfsbebouwing´ van toepassing, met als nevenbestemming TU (tuincentrum). Op basis van dit bestemmingsplan is de oprichting van de nieuwbouwwoningen niet mogelijk.

Op 24 september 2009 heeft de raad van de gemeente Montferland het bestemmingsplan ´Parapluherziening ruimte voor wonen in het buitengebied´ vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet bij recht in de verruiming van de maatvoering van woningen en bijgebouwen in het buitengebied.

In de parapluherziening is opgenomen dat de inhoud van woningen maximaal 750 m3 mag bedragen. Bij iedere woning zijn, op geen grotere afstand dan 25 meter van de woning, bijgebouwen toegestaan met een maximale oppervlakte van 100 m2 en een maximale bouwhoogte en goothoogte van respectievelijk 6 meter en 3 meter.

Op 22 april 2010 heeft de raad van de gemeente Montferland het bestemmingsplan 'Parapluherziening ruimte voor vernieuwing in het buitengebied' vastgesteld. Door middel van de parapluherziening is een wijzigingsbevoegdheid aan de geldende regels toegevoegd om zo het beleid ten aanzien van wonen uit de notitie 'Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied' door te laten werken in de vigerende bestemmingsplannen.

Actualisering woningbehoefteonderzoek gemeente Montferland 2009

De gemeente Montferland heeft in het onlangs ondertekende Woonconvenant 2009 - 2015 met de woningcorporaties Laris Wonen en Diensten en Woningstichting Bergh afgesproken dat alle drie de partijen zich hard maken voor de realisatie van de bouwplannen uit de planningslijst. De drie partijen willen in deze periode bouwen voor de woningbehoefte die op de gemeente Montferland afkomt.

Om deze behoefte goed in beeld te krijgen, heeft de gemeente Montferland het woningbehoefteonderzoek uit 2006 (Montferland: visie op de woningbouw 2005 - 2015), februari 2006) geactualiseerd.

De ambitie van de gemeente Montferland is om een stabilisatie van het aantal inwoners rond de 35.000 de komende jaren vast te houden. Om dit te realiseren wordt voor de periode 2010 - 2020 een woningbouwprogramma van 1.500 woningen aangehouden.

De ambitie in de kern Didam bestaat om tot 2020 510 woningen te bouwen. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van 5 woningen en past binnen de plancapaciteit.

Structuurvisie en Beeldkwaliteitplan Didam

De nota Structuurvisie en Beeldkwaliteitplan Didam is op 25 juni 2009 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft een antwoord op de vraag op welke wijze de potenties van Didam het best tot hun recht komen, en welke ruimtelijke ingrepen daarvoor nodig zijn, rekening houdend met de huidige beperkingen daarvan. De kernpunten in de structuurvisie zijn:

Behoud en versterken dorps karakter

De kwaliteiten van het dorpse karakter zijn:

 • de maat en schaal van de bestaande bebouwing: overwegend twee verdiepingen met kap;
 • een duidelijk herkenbaar dorpscentrum, met daar de concentratie van voorzieningen;
 • ruimte voor lucht en groen.


Versterking voorzieningenniveau

Doel is het voorzieningenniveau te versterken. Dit betekent concreet:

 • een aantrekkelijk dorpscentrum, met voldoende variatie in winkelaanbod, voldoende variatie in horeca, voldoende parkeergelegenheid in de nabijheid, fraai ingerichte openbare ruimte, met aandacht voor de cultuurhistorische panden die het centrum rijk is;
 • voortzetting van de winkel< en voorzieningenconcentratie, opdat het huidige niveau kan worden gehandhaafd. De hiervoor behandelde ‘Ruimtelijke structuurvisie detailhandel’ heeft uitgewezen dat het aanbod van dagelijkse boodschappen de basis is voor het winkelaanbod. De supermarkten spelen naast de ontwikkeling van een compact centrumgebied hierin een centrale rol. Het centrumgebied van Didam wordt gevormd door de Wilhelminastraat (tussen Spoorstraat en Kardinaal De Jonglaan), Lieve Vrouweplein, Oranjestraat, Hoofdstraat (tot en met de Super-Coop) en Spoorstraat (tot en met de Nettorama locatie). Om het winkelniveau op het huidige niveau te houden of te verbeteren is naast een compact centrumgebied ook uitbreiding of nieuwvestiging van supermarkten noodzakelijk.


Hierdoor zal de bezoekersstroom blijven bestaan en is er ruimte voor divers aanbod in de meer recreatieve branches zoals: optiek, juwelier, boekenwinkel, nijverheidswinkel, kunstgalerie, horeca en woninginrichting.


Versterken groen en openbare ruimte

Het gewaardeerde dorpse karakter van Didam wordt voor een deel bepaald door het aanwezige groen. Met name de verschillende parken spelen hierin een belangrijke rol.

In de structuurvisie wordt ingezet op:

 • een kwalitatieve verbetering;
 • verbeterde toegankelijkheid van het groen;
 • verbeteren van de zichtbaarheid van het aanwezige groen;
 • verbeteren van de onderlinge relaties en verbindingen tussen de groene elementen.


De parken en het groen langs de verschillende wegen vormen de basis voor verdere ontwikkeling.

Versterken herkenbaarheid hoofdwegenstructuur

Doel is om de herkenbaarheid en functie van de hoofdstructuur en overige wegen te versterken. Concreet betekent dit:

 • onderscheid in inrichtingsniveau: hoogwaardig (centrumgebied en hoofdontsluitingswegen), standaard (overige wegen, erftoegangswegen en openbare ruimte buurt);
 • inrichting die hoort bij de maximale rijsnelheid;
 • het aanzetten van hoofdontsluitingswegen met bomen/laanbeplanting.


Versterken herkenbaarheid cultuurhistorie

In de structuurvisie wordt ingezet op versterking van de aanwezige cultuurhistorie en vergroting van de herkenbaarheid van deze elementen. De herkenbaarheid van de cultuurhistorie omvat niet alleen de herkenbaarheid van het historische tracé zelf, maar ook de begeleidende bebouwing. Dit betekent:

 • herinrichting van het historisch wegenpatroon aansluitend op de begeleidende bebouwing;
 • stimuleren behoud en/of renovatie beeldbepalende panden;
 • vergroten herkenbaarheid monumenten door middel van bebording.


Gedifferentieerd woningaanbod

Bouwen voor de lokale behoefte (betaalbare woningen voor starters en senioren) is de centrale opgave die de gemeente Montferland stelt voor alle kernen binnen de gemeente, zo ook voor Didam. Voor Didam ligt een grote woningbouwopgave in Kerkwijk en Loilseveld. Daar zullen vooral eengezinswoningen worden gerealiseerd. Appartementen kunnen juist in het centrum of nabij de secundaire voorzieningencentra een plaats krijgen. Hierbij dient wel weer het dorpse karakter in ogenschouw te worden gehouden.


Behoud werkgelegenheid

Voor Didam wordt gestreefd naar minimaal behoud van werkgelegenheid en lokaal gebonden bedrijven. Om scheefgroei in de beroepsbevolking te voorkomen is het van belang dat aanbod voor zowel de hoog< als laagopgeleide beroepsbevolking behouden blijft. De werkgelegenheid die verloren gaat door de transformatie van de Fluunnoord zou derhalve een plaats terug moeten krijgen in de Kollenburg of op een andere locatie in de nabijheid van Didam.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgddmwonheeghstr-or01_0006.jpg"

Afbeelding Structuurvisie

In dit hoofdstuk zijn zes deelprojecten benoemd. De deelprojecten omvatten de gebieden binnen Didam waar de grootste functionele en ruimtelijke opgaven liggen. De zes deelgebieden sluiten aan of hebben een overlap met de hoofdstructuur en versterken deze.

De zes gebieden zijn:

 • 1. De buitencontour van Didam;
 • 2. Ontsluitingswegen;
 • 3. Bredeschool Noord en omgeving;
 • 4. Meulenvelden / Lockhorstpark en omgeving;
 • 5. Didam centrum, Raadhuisstraat / Lieve Vrouwenplein/ Wilhelminastraat;
 • 6. Spoorstraat / Willibrordusweg / stationsgebied en omgeving.


Deze projecten zijn of zullen worden uitgewerkt in separate plannen.

Overige benodigde toestemmingen/ ontheffingen/ vergunningen

Voor het slopen van de bestaande bebouwing, alsmede het realiseren van de vijf nieuwbouwwoningen, zijn, naast de wijziging van de bestemming van het plangebied, de volgende vergunningen noodzakelijk:

 • Omgevingsvergunning t.b.v. slopen bestaande bebouwing, te verlenen door gemeente Montferland;
 • Omgevingsvergunning t.b.v. nieuwbouw vijf woningen, te verlenen door gemeente Montferland.