direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd
Plan: Centrum Didam 2010
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgddmcntcentrdid-on01

Artikel 7 Gemengd

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een woonzorgcomplex;
 • b. dienstverlening;
 • c. detailhandel;
 • d. horeca met dien verstande dat zware horeca niet is toegestaan;
 • e. cultuur en ontspanning;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

7.1.2

De vloeroppervlakte ten behoeve van de in artikel 7.1.1 bedraagt maximaal de bestaande vloeroppervlakte.

7.2 Bouwregels
7.2.1

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;
7.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. lichtmasten 6 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3 m.
7.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 7.1.2 voor het toestaan van een grotere maximale vloeroppervlakte, mits:

 • a. de vloeroppervlakte met maximaal 10% wordt vergroot;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.