direct naar inhoud van 4.4 Flora en fauna
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

4.4 Flora en fauna

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden in twee wetten geregeld, namelijk in de Flora- en faunawet (2002) en in de Natuurbeschermingswet (1998). De Flora- en faunawet is gericht op de bescherming van soorten, terwijl de Natuurbeschermingswet gericht is op de bescherming van leefgebieden.

In 2005 heeft de initiatiefnemer in opdracht van de gemeente een flora- en faunaonderzoek uit laten voeren door een gespecialiseerd onderzoeksbureau (rapportnr. M050330SZ, 20 mei 2005, De Klinker Milieumanagement en vergunningen, Zutphen).
Blijkens dit onderzoek vormt het plangebied een (mogelijk) leefgebied voor acht algemeen voorkomende beschermde zoogdiersoorten en twee algemeen voorkomende amfibiesoorten. Voor zover bekend vormt het plangebied geen broed- of fourageergebied voor beschermde vogelsoorten. In het plangebied bevinden zich evenmin plantensoorten die zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet.

Daarnaast ligt het plangebied buiten de ecologische hoofdstructuur (EHS) en is niet aangewezen als beschermingsgebied in het kader van Vogel- of Habitatrichtlijn. Ook zijn in de directe omgeving van het plangebied dergelijke natuurgebieden niet aanwezig.

Conclusie
Gesteld kan worden dat in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet het aspect flora en fauna geen negatieve invloed heeft op onderhavig bestemmingsplan.