direct naar inhoud van 2.3 Huidige situatie plangebied
Plan: Azewijn-Brummelhof
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01

2.3 Huidige situatie plangebied

Woningen
De 28 ontwikkelde woningen vormen samen met de bestaande woningen aan de Laakweg een nieuwe begrenzing voor het cultuurhistorisch waardevolle ensemble van kerk, pastorie en pastorietuin.

De 28 woningen zijn verdeeld in verschillende woningtypologieën. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Acht geschakelde ééngezinswoningen, goedkope huur, bedoeld voor jongeren, in beheer van Woningbouwstichting Bergh;
  • vijf geschakelde ééngezinswoningen in lage prijsklasse, goedkope koopsegment, bedoeld voor met name jonge starters;
  • 14 twee-onder-één-kap woningen, ééngezinswoningen in het middeldure koopsegment;
  • en één nieuwe vrijstaande woning, marktconform in het duurdere koopsegment.

Het plan sluit hiermee aan bij de in de Structuurvisie en gemeentelijke Woonkwaliteitsvisie vastgelegde woningbehoefteraming voor de kern Azewijn. De woningen zijn aan weerszijde van de Brummelhof gerealiseerd en zijn met de voorzijde op de straat georiënteerd worden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bpsgazwkombrmmlhof-on01_0002.jpg"

Afbeelding verkaveling van huidige situatie


Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
De Brummelhof is ontsloten op zowel de Leppestraat als de Marssestraat. Voor het profiel van de wegen is aansluiting gezocht bij de bestaande straten van Azewijn. Deze hebben allemaal een rijbaan van minimaal circa 5 meter breed. De Brummelhof is ingericht als erftoegangsweg (30-km zone).

Het parkeren vindt grotendeels op eigen erf plaats. Het plan dat de realisatie van 28 woning inhoud heeft dan ook niet geleid tot extra parkeerdruk in de omgeving van de Brummelhof. De (half)vrijstaande- en hoekwoningen zijn voorzien van minimaal één parkeerplaats op eigen erf (totaal 21 parkeerplaatsen). Voor de middenwoningen en bezoekers is aan de westzijde ruimte langs de weg gecreëerd om te kunnen parkeren. In totaal zijn er in de openbare ruimte 26 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers aangelegd. Met een totaal aantal van 47 parkeerplaatsen wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde parkeerbehoefte. Nabij het dorpshuis op het Mattheusplein en op het Pastoor van Halplein is voorts aanvullende parkeercapaciteit aanwezig.

Openbare ruimte
De Brummelhof maakt onderdeel uit van het verblijfsgebied (30km-zone) en heeft een informeel profiel gekregen dat aansluit bij de weginrichting in Azewijn. Omdat openbaar groen in de kern Azewijn beperkt aanwezig is, schuilt de groene kwaliteit van de woningen aan de Brummelhof in de onderlinge relatie met de (semi)agrarische dorpsrand, het centrumgebied en de privé tuinen bij de nieuwe woningen. Centraal in de nieuwe woonstraat is een openbare speelplaats in een groene omgeving aangelegd. De straat is aan de westzijde voorzien van begeleidende beplanting, die tevens de openbare parkeerplaatsen markeert. Aan de overzijde is in het wegprofiel een trottoirstrook opgenomen.

Duurzaam bouwen
Als minimum kwaliteitsniveau voor de woningen is de 'maatlat' van VROM gehanteerd. Deze maatlat is gekoppeld aan het Nationaal Pakket Woningbouw (NPW). Gebruik van de maatlat komt erop neer dat alle vaste maatregelen toegepast worden, alsmede de variabele maatregelen die niets kosten of extra geld opleveren. De energieprestatienorm (EPN) is gesteld op 0,8.