direct naar inhoud van 7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro (Vooroverleg)
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

7.1 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro (Vooroverleg)

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro is het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, Ontbrekende schakel N316' op 8 maart jl. met de bijbehorende stukken toegezonden aan de volgende overleginstanties respectievelijk bestuursorganen:

  • 1. Provincie Gelderland (reactie ontvangen bij brief van 25 april zaaknummer 2012-004711, ingekomen op 26 april 2012)
  • 2. Waterschap Rijn en IJssel (reactie ontvangen per brief van 16 maart 2012, ingekomen op 19 maart 2012)
  • 3. Gemeente Doetinchem (reactie ontvangen per mail van 11 mei 2012)
  • 4. Gemeente Oude IJsselstreek (reactie ontvangen per brief van 18 april 2012, ingekomen op 19 april 2012))
  • 5. Gasunie (reactie ontvangen per mail van 13 april 2012)

De instanties genoemd onder 1, 3, 4 en 5 hebben uitsluitend positief gereageerd. Het Waterschap Rijn en IJssel heeft enkele opmerkingen gemaakt:

  • 1. Wat is de capaciteit van de zaksloten voor het afvloeiende regenwater, hoe worden deze gepositioneerd en hoe wordt het water hiernaartoe geleid? De zaksloten mogen niet in directe verbinding staan met het watersysteem;
  • 2. In de plantoelichting dient te worden vermeld dat de keur van het waterschap van toepassing is, hetgeen betekent dat voor het kruisen van de watergangen en het leggen van de duikers een Keurvergunning nodig is.
  • 3. Welke wijzigingen vinden er plaats in het oppervlaktewatersysteem met extra aandacht voor de secundaire watergangen langs de Borgstraat?
  • 4. Op de plankaart is de persleiding ter plaatse van het wegtracé onderbroken. Verzocht wordt deze persleiding ook onder het tracé te voorzien van een dubbelbestemming.

Ten aanzien van de opmerkingen van het waterschap wordt het volgende opgemerkt:

Ad 1.

Het wegontwerp houdt rekening met een zaksloot aan beide zijden van de N316, waarop afwatering van de weg kan plaatsvinden. Langs de parallel gesitueerde Borgstraat is reeds gedeeltelijk een zaksloot gelegen. Waar dit niet het geval is, is rekening gehouden met een nieuw aan te leggen zaksloot.

Het wegontwerp voorziet in 3.450 m3 waterberging (toename verharding 2.116 m2), hetgeen ruim meer is dan de vereiste hoeveelheid.

Het regenwater kan oppervlakkig vanaf het wegoppervlak, via de berm, afwateren naar de zaksloten. De zaksloten staan niet in open verbinding met de leggerwatergangen. In overleg met het waterschap kan echter worden besloten om noodoverlopen toe te passen vanuit de zaksloten naar de leggerwatergangen. Dit betreft de zogenaamde B-watergangen, die op enkele locaties in de directe omgeving van het wegontwerp gelegen zijn.

Ad 2.

In paragraaf 5.2.7.2. (watertoets) is onder de nadere opmerkingen bij 'inrichting en beheer' vermeld dat de Keur van het Waterschap van toepassing is, wanneer watergangen worden gekruist, en duikers worden aangelegd.

Ad 3.

Er vinden geen wijzigingen plaats in het oppervlaktewatersysteem. Het hemelwater afkomstig van de weg wordt niet op het oppervlaktewater geloosd. Via noodoverlopen kan eventueel in overleg met het waterschap hemelwater naar de leggerwatergangen worden afgevoerd. B-watergang OIJ20.180.012 ligt voor een deel van het wegontwerp parallel aan de weg. Om dit deel van de watergang te behouden is een duiker onder de N316 benodigd. Het wegontwerp doorkruist daarnaast de kop van de watergang OIJ20.180.014. Voorgesteld wordt dit gedeelte van de watergang te dempen en te verleggen buiten de grens van het wegontwerp. Watergang OIJ20.180.030 wordt niet gekruist op basis van het wegontwerp.

De zaksloten an sich hebben niet de status 'oppervlaktewater' maar kunnen getypeerd worden als infiltratievoorzieningen;

Ad 4.

Daar waar de persleiding is gelegen binnen het plangebied van de ontbrekende schakel wordt deze opgenomen op de verbeelding en voorzien van de dubbelbestemming 'Leiding-rioolpersleiding'.