direct naar inhoud van 3.5 MMA en VKA
Plan: Buitengebied, Ontbrekende schakel N316
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01

3.5 MMA en VKA

3.5.1 Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA)

Het MMA of wel het meest milieuvriendelijke alternatief geeft aan hoe vanuit milieuoogpunt de voorgenomen activiteit het beste gerealiseerd kan worden. De verschillen tussen de westelijke en de oostelijke variant zijn gering. De verkeerskundige effecten zijn niet onderscheidend tussen beide varianten. Als MMA wordt de oostelijke variant aangemerkt nu deze op het gebied van 'belevingswaarde voorzieningen' en 'archeologie' beter scoort dan de westelijke variant. Zo wordt meer rekening houden met de belevingswaarde van de manege en ligt deze variant verder weg van 'De Borgt'. De oostelijke variant is geoptimaliseerd met enige mitigerende maatregelen, onder ander door deze aan te leggen als 1 rijbaan met 2 rijstroken, waardoor het ruimtebeslag verminderd. Ook worden er mitigerende maatregelen genomen uit oogpunt van landschap (aanbrengen beplanting) en landbouw (aanleg insteekweggetjes en kavelruil).

3.5.2 Het voorkeursalternatief (VKA)

Voor het voorkeursalternatief hebben initiatiefnemer en besluitvormer een bredere afweging gemaakt dan de geschetste afweging bij het meest milieuvriendelijk alternatief. Bij de afweging voor het VKA speelden niet alleen milieuaspecten een rol maar ook aspecten zoals kosten van aanleg en beheer en sociaal-maatschappelijke overwegingen en inspraakreacties.

Een belangrijke overweging is dat het basisMMA het meeste draagvlak in de omgeving geniet. Dit is de reden waarom de gemeente de oostelijke variant (basisMMA) tevens als VKA prefereert. Om het ruimtebeslag te verminderen wordt de weg aangelegd als 1 rijbaan met 2 rijstroken.

Op 18 juni 2012 is er een informatiebijeenkomst belegd, waarin het voorkeursalternatief is toegelicht voor ondermeer de dorpsraad Azewijn en andere belangstellenden. In deze bijeenkomst zijn een aantal zorgpunten geuit:

  • 1. In de huidige situatie is voor het landbouwverkeer van de Meilandsedijk naar de Terborgseweg sprake van een route zonder obstakels. In de nieuwe situatie dient dit niet anders te zijn. In het voorkeursalternatief zoals dat voorligt is echter wel sprake van obstakels die het landbouwverkeer beletten om snel van de Meilandsedijk op de Terborgseweg te komen. Naast het gebruik van de tunnelbak, heeft ook de ontsluiting op de Terborgseweg aan de Zeddamse zijde van de rotonde daarbij een vertragend effect. Dit zal voor het landbouwverkeer leiden tot een keuze voor alternatieve routes. Gepleit wordt voor een oostelijke parallelweg, welke aansluit op de Terborgseweg ten oosten van de rotonde.
  • 2. De keuze voor alternatieve routes zal leiden tot een toename van het bovenlokaal landbouwverkeer op het wegennet rondom Azewijn.

De aangedragen zorgpunten hebben naar aanleiding van een vervolgbespreking met betrokkenen op 23 augustus 2012, aanleiding gegeven tot een bijstelling van het definitieve ontwerp. De onderbroken parallelweg aan de oostelijke zijde van ontbrekende schakel, welke in het definitieve ontwerp uitsluitend een rol vervullt ten behoeve van het landbouwverkeer voor de aangrenzende landbouwgronden, wordt volledig doorgetrokken tot aan de Terborgseweg. Bovendien wordt de constructie hiervan verzwaard, zodat deze geschikt is voor het doorgaande landbouwverkeer. Door middel van deze oplossing behoeft de tunnelbak niet te worden verbreed en blijft de meest optimale oplossing voor het fietsverkeer intact. De provincie heeft aangegeven met deze aanpassing in het definitieve ontwerp te kunnen instemmen.

Flankerende maatregelen VKA

De aanleg van de ontbrekende schakel heeft invloed op de verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet, vooral wat betreft het vrachtverkeer. Omdat het verkeer de ontbrekende schakel gaat gebruiken in plaats van de huidige route (Drieheuvelenweg), wordt de huidige route ontlast. Dit heeft ook een gunstig effect op het natuurgebied Bergherbos (EHS) en het waterwingebied van Montferland, waar de huidige route doorheen respectievelijk direct langs loopt.

De gemeente gaat een aantal flankerende maatregelen voor het VKA uitvoeren om het effect van de ontbrekende schakel te versterken:

  • ter hoogte van het Bergherbos (tussen Korensingel en rotonde Tolhuis) wordt de maximumsnelheid naar 60 km/u verlaagd;
  • de Drieheuvelenweg krijgt tussen de Korensingel en de Lengelseweg de functie van erftoegangsweg. Dit houdt een maximumsnelheid van 30 km/u in en een vrachtwagenverbod;
  • langs de Drieheuvelenweg worden wildspiegels geplaatst. Deze spiegels weerkaatsen licht van koplampen naar de berm ter voorkoming van aanrijdingen met groot wild, zoals ree├źn, wilde zwijnen en edelherten.

Op navolgende afbeelding is weergeven waar de flankerende maatregelen worden getroffen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgbwegn316-on01_0007.jpg"

Flankerende maatregelen