direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen - 2
Plan: Buitengebied 2000 herziening 2002, herziening De Kemp 6 Wijnbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgbalgkemp6-va01

Artikel 5 Wonen - 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. één vrijstaande woning met bijbehorende bijgebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep waarbij de oppervlakte maximaal 40% van de totale vloeroppervlakte van de woning tot maximaal 50 m2 mag worden gebruikt;
 • c. een en ander met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven, tuinen en landschapelementen, wegen en paden.
5.2 Bouwregels
5.2.1

De woning voldoet aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de inhoud van de woning bedraagt maximaal 750 m3;
 • c. de goothoogte bedraagt maximaal 3,5 m;
 • d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 8 m.
5.2.2

Bijgebouwen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte bedraagt maximaal 100 m2;
 • c. de goothoogte bedraagt maximaal 3 m;
 • d. de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 m.
5.2.3

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bestemmingsvlak;
 • b. erf- of terreinafscheidingen op ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 m;
 • c. overige erf- of terreinafscheidingen maximaal 1 m;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 2 m.
5.3 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 5.1 onder b voor het toestaan van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, mits:

 • a. het bedrijf is opgenomen in de categorieën 1 of 2 van de in de bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten dan wel het een bedrijf betreft dat voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;
 • b. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroeps- of bedrijfsactiviteit;
 • c. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van beroeps- en bedrijfsactiviteiten binnen een woning en de daarbij behorende bijgebouwen, niet meer bedraagt dan 40 % van de totale vloeroppervlakte van de totale vloeroppervlakte van de woning tot maximaal 50 m2 mag worden gebruikt;
 • d. er mag geen buitenopslag plaatsvinden;
 • e. er geen onevenredige verkeersaantrekkende werking van de beroeps- of bedrijfsactiviteit uitgaat;
 • f. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • g. in de nabijheid gelegen functies en waarden niet in onevenredige mate in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden geschaad;
 • h. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad.