direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op 30 oktober 2014 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorzag in enige actualisatie en reparatie van de op 29 september 2011 door de gemeenteraad vastgestelde integrale herziening van de toenmalige bestemmingsplannen Buitengebied van de voormalige gemeenten Bergh en Didam. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' op 30 oktober 2014 aangedrongen op een 'bezemactie', inhoudende het planologisch regelen van kruimelgevallen op perceelsniveau welke niet op ruimtelijke en/of milieutechnische belemmeringen stuiten, maar welke gelet op de procedure niet meer in de eerste herziening konden worden meegenomen. Het nu voorliggende bestemmingsplan 'Buitengebied, tweede herziening' voorziet hierin.

1.2 Onderzoek bestemmingsvlakken 'wonen'

Bij de integrale herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied' in 2011 is mede gelet op de digitale vereisten voor bestemmingsplannen, anders dan voorheen (aanduidingen en aanpijlingen), gewerkt met bestemmingsvlakken 'wonen'.

Voor het opnemen van de bestemmingsvlakken 'wonen' is bij de integrale herziening uitgegaan van de situatie op basis van de toenmalig meest recente luchtfoto, waarbij tevens het uitgangspunt is gehanteerd van compacte bestemmingsvlakken.

De landschappelijke kwaliteit en het uitgangspunt van het tegengaan van verspreide bebouwing maakt dat het wenselijk is om bestemmingsvlakken waar mogelijk zo compact mogelijk te houden. Naarmate bestemmingsvlakken groter zijn, biedt dat immers de gelegenheid tot meer verspreide bebouwing. In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat bestaande bebouwing, ontsluitingen of tuinen buiten het bestemmingsvlak 'wonen' zijn gehouden wanneer binnen het bestemmingsvlak voldoende oppervlakte aan bijgebouwen of ruimte voor voor bijgebouwen bij de woning aanwezig is.

Anderzijds kunnen ook omliggende functies/bestemmingen, de ligging ten opzichte van een weg of omliggende waarden aanleiding geven om de omvang van een bestemmingsvlak 'wonen' beperkt te houden.

Ook is voor de bestemmingsvlakken 'wonen' niet altijd de kadastrale begrenzing aangehouden nu in veel gevallen het kadastrale perceel aanzienlijk ruimer is dan de feitelijke bebouwingsconcentratie. Daar komt bij dat deze grenzen los van het bestemmingsplan kunnen wijzigen. In andere gevallen is afstemming op de bestaande kadastrale eigendomsgrens echter goed mogelijk. Hoofdzaak is dat de bestemmingsvlakken zijn afgestemd op een goede ruimtelijke ordening (ontzien van waarden, enige ontwikkelingsmogelijkheden, en het voorkomen van belemmering van omliggende functies).

Gebleken is echter ook dat voor diverse woonpercelen in het buitengebied een bestemmingsvlak is opgenomen welke de betrokken bewoners beperkt in de bouwmogelijkheden. Om die reden is als onderdeel van het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen welke het voor betrokkenen mogelijk maakt het bestaande bestemmingsvlak van vorm te kunnen wijzigen c.q. te vergroten. De daaraan gekoppelde voorwaarden waarborgen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De betreffende wijzigingsbevoegdheid is hieronder opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01_0001.png"

Ondanks de wijzigingsbevoegdheid is bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' verzocht om een 'bezemactie', waarbij voor een enkele locatie een aangepast bestemmingsvlak 'wonen' zou worden opgenomen. Deze actie is echter verbreed tot een algehele inventarisatie van bestemmingsvlakken 'wonen' in het buitengebied in het kader van deze tweede herziening. Bijstelling van het bestemmingsvlak 'wonen' is in de volgende gevallen wenselijk gebleken:

 • 1. gevallen waarin zich buiten het bestemmingsvlak 'wonen' een substantiele rechtens toegestane oppervlakte aan gebouwen of bebouwing bevindt. Al daar waar binnen het bestemmingsvlak 'wonen' sprake is van een beperkte oppervlakte aan bijgebouwen, zijn andere bijgebouwen behorende tot het zelfde perceel (gedeeltelijk) onder het overgangsrecht geplaatst;
 • 2. gevallen waarin het geldende bestemmingsvlak 'wonen' geen tot nauwelijks ruimte biedt voor enige uitbreiding of herbouw (erf) rekening houdende met het uitgangspunt dat bijgebouwen achter de voorgevel van de woning dienen te worden opgericht en rechtens de mogelijkheid wordt geboden tot 100 m². Een en ander terwijl de betreffende gronden ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied' in 2011 al wel duidelijk tot de woonfunctie behoorden;
 • 3. er is sprake van oudere bijgebouwen welke gedeeltelijk binnen en buiten het bestemmingsvlak 'wonen' zijn gelegen. Deze oudere gebouwen vallen hierdoor gedeeltelijk onder het overgangsrecht, waardoor 2 planologische regiems op één gebouw van toepassing zijn;
 • 4. het bestaande bestemmingsvlak 'wonen' correspondeert niet met de eigendomssituatie (binnen het bestemmingsvlak zijn gronden opgenomen die niet in eigendom zijn);
 • 5. voor de woning is een ten opzichte van omliggende percelen een sterk afwijkend en beperkend bestemmingsvlak 'wonen' opgenomen.

Voorts geldt in deze gevallen dat omliggende functies door de aanpassing van het bestemmingsvlak niet mogen worden beperkt (er mag geen sprake zijn van ruimtelijke of milieutechnische belemmeringen) en dat betrokkenen dienen te beschikken over de eigendom van de gronden. De locaties welke het betreft, zijn als bijlage bij de toelichting opgenomen.

1.3 Begrenzing plangebied

Voor dit bestemmingsplan is de plangrens van het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' als vertrekpunt gehanteerd, met dien verstande dat partiele herzieningen welke na de vaststelling van dat plan in procedure zijn gebracht, buiten de begrenzing van het plangebied worden gehouden.

afbeelding "i_NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01_0002.png"

1.4 Meeliftverzoeken

In het kader van het bestemmingsplan 'Buitengebied, tweede herziening' zijn een aantal verzoeken ingediend om mee te mogen liften met dit plan. De volgende van deze verzoeken zijn geaccordeerd en doorvertaald in deze herziening:

 • 1. Omzetten agrarisch bouwvlak Eerlandsestraat 16 te Azewijn naar een bestemming 'wonen';
 • 2. Omzetten agrarisch bouwvlak Linthorsterstraat 2 te Stokkum naar een bestemming 'wonen';
 • 3. Woningsplitsing Doesburgseweg 2 Didam.

Het meeliftverzoek onder 3 is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en planologisch beoordeeld. De ruimtelijke onderbouwing is als bijlage opgenomen bij de toelichting van dit plan.

Hoofdstuk 2 Juridische aspecten

Dit bestemmingsplan voorziet in een wijziging van de verbeelding van het bestemmingsplan 'Buitengebied' (va03) en het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' (va01). Deze bestemmingsplannen blijven van toepassing voor zover daarin met dit plan geen wijziging wordt aangebracht.

Het onderhavige bestemmingsplan 'Buitengebied, tweede herziening' voorziet uitsluitend in een wijziging van de verbeelding. De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en de daarin met het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' vervatte wijzigingen, zijn op dit plan overeenkomstig van toepassing.

De regels van deze herziening zijn als volgt opgebouwd.

 • a. Inleidende regels waarin onder andere 'het plan' en 'bestemmingsplan' worden gedefinieerd;
 • b. Algemene regels (overige regels) waarin de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' en het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' van toepassing worden verklaard, tenzij daarin met dit plan een wijziging in is aangebracht op de verbeelding;
 • c. Overgangs- en slotregels, waarin het verplichte overgangsrecht is opgenomen en de slotregel.

Hoofdstuk 3 Uitvoerbaarheid

In het kader van dit bestemmingsplan is geen sprake van een provinciaal belang. In het kader van het vooroverleg heeft uitsluitend afstemming met het waterschap plaatsgevonden.

Watertoets

Gedurende het proces van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2011 is uitgebreid ingegaan op het aspect water en de watertoets. Het bestemmingsplan is een vroegtijdig stadium met het waterschap afgestemd. Met het bestemmingsplan 'Buitengebied, tweede herziening' worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bestemmingsvlakken 'wonen', zoals die in het bestemmingsplan 'Buitengebied' zijn opgenomen. De betreffende wijzigingen zijn weergegeven in bijlage 1 bij de toelichting. Het bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of bouwmogelijkheden, maar beoogt uitsluitend de bestaande situatie voor wat betreft de woonpercelen beter vast te leggen. De waterthema's zoals aangegeven in de watertoets van het waterschap, zijn hiermee niet in het geding. Er is geen sprake van een waterbelang. Een en ander is kortgesloten met het waterschap.