direct naar inhoud van Regels
Plan: Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het Bestemmingsplan Buitengebied, tweede herziening met identificatienummer NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01 van de gemeente Montferland.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

-

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 2 Overige regels

2.1 Wijzigen van de verbeelding

Dit bestemmingsplan, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01 wijzigt op onderdelen de verbeelding van:

 • a. het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 29 september 2011, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va03, daaronder tevens begrepen de daarop betrekking hebbende wijzigingsplannen:
  • 1. Buitengebied, wijziging Stillewaldweg 14 te Loerbeek
  • 2. Buitengebied, wijziging Vinkwijk 5 te Zeddam
  • 3. Buitengebied, wijziging Melderstraat 23 te Didam
  • 4. Buitengebied, wijziging St. Isidorusstraat 15 te Stokkum
  • 5. Buitengebied, wijziging Fluunseweg 14 te Didam
  • 6. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg nabij nr. 3 te Didam
  • 7. Buitengebied, wijziging Kollenburgweg 6 te Didam
  • 8. Buitengebied, wijziging Groot Lobberikweg 5 en 7 te Loerbeek

 • b. het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 30 oktober 2014, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz01-va01, daaronder tevens begrepen de daarop betrekking hebbende wijzigingsplannen:
  • 1. Buitengebied, wijziging Vinkwijkseweg 23 te Zeddam
  • 2. Buitengebied, wijziging Melkweg 3 te Beek
  • 3. Buitengebied, wijziging Klompenhorstweg 3 te Didam
2.2 Verbeelding bestemmingsplan 'Buitengebied' en 'Buitengebied, eerste herziening' van toepassing

De verbeelding van:

 • a. het bestemmingsplan 'Buitengebied (va03)' inclusief de daarop betrekking hebbende wijzigingsplannen;
 • b. het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening (va01)' inclusief de daarop betrekking hebbende wijzigingsplannen;

is onverkort van toepassing, voor zover daarin binnen het plangebied van dit bestemmingsplan geen wijziging is aangebracht.

2.3 Regels bestemmingsplan 'Buitengebied' en 'Buitengebied, eerste herziening' van toepassing
 • a. De regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied', zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Montferland op 29 september 2011, zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgmontferl-va03, alsmede de daarin door middel van het bestemmingsplan 'Buitengebied, eerste herziening' (zoals vervat in het GML bestand NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz01-va01) aangebrachte wijzigingen, zijn op dit bestemmingsplan onverkort van toepassing;

 • b. Voor zover in het bestemmingsplan 'Buitengebied' wordt gesproken van 'bestaand' wordt onder 'de inwerkingtreding van het plan', in dit plan verstaan: 'de inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Buitengebied, tweede herziening' van de gemeente Montferland', met identificatienummer NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz02-va01.

 • c. Voor zover in de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' wordt gesproken over 'aanwezigheid ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan' of 'ten tijde van de ter visie legging van het ontwerpplan' wordt met (ontwerp)plan bedoeld 'het (ontwerp)bestemmingsplan 'Buitengebied'. Een en ander is niet van toepassing in het geval lid 2.3 sub b van toepassing is;

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%.

 • c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
3.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 • c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 • d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied, tweede herziening'

Bijlagen bij de regels